جزوه آمار و احتمال مهندسی

جزوه آمار و احتمال مهندسی
(0)

توضیح کوتاه

جزوه آمار و احتمال مهندسی ، در 176 صفحه با فرمت pdf.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


مقدمه
تعاریف اولیه
جدول آماری
جدول فراوانی برای داده های گسسته
جدول فراوانی برای داده های پیوسته
نمودارهای آماری
نمودارهای آماری برای داده های گسسته
نمودارهای آماری برای داده های پیوسته
پارامترهای مرکزی وپراکندگی
چولگی توزیع فراوانی
تغییر مقیاس و مبدا
استاندارد سازی
مسائل فصل اول
فصل دوم آنالیز ترکیبی و احتمال
جایگشت
فضای نمونه و پیشامد
احتمال
احتمال روی فضای نمونه نامتناهی
فضای نمونه پیوسته
احتمال شرطی
قانون ضرب احتمال
پیشامدهای مستقل
فرمول احتمال بینر و فرمول تفکیک احتمال
فصل سوم متغیرهای تصادفی و توابع توزیع
تعریف متغیر تصادفی
انواع متغیرهای تصادفی
توابع توزیع و چگالی برای متغیر تصادفی پیوسته
خواص توابع توزیع
توابع چگالی
توابع توزیع و چگالی برای متغیر تصادفی پیوسته
فصل چهارم امید ریاضی
برخی از خواص امید ریاضی
امید ریاضی تابعی از یک متغیر تصادفی
گشتاورها
تابع مولد گشتاورها
امید ریاضی برای متغیر تصادفی پیوسته
فصل پنجم متغیرهای تصادفی دو و چند بعدی
تابع توزیع دو متغیره
کوواریانس یا همپراشی
فصل ششم برخی توابع توزیع گسسته
متغیر تصادفی برنولی و دوجمله ای
متغیر تصادفی دو جمله ای
مد توزیع دو جمله ای
متغیر تصادفی هندسی
متغیر تصادفی فوق هندسی
متغیر تصادفی پواسون
مد توزیع پواسون
تقریب توزیع دوجمله ای بوسیله توزیع پواسون
توزیع یکنواخت
فصل هفتم توزیع یکنواخت پیوسته
متغیر تصادفی نمایی
توزیع گاما
توزیع نرمال
فصل هشتم توزیع های نمونه ای
نمونه تصادفی
آمارها
آماره مرتب ، میانه و برد نمونه
تابع توزیع نمونه ای
نامساوی چبی چف
قضیه حد مرکزی
فصل نهم توزیع های برخی از آماره ها
توزیع نمونه ای میانگین نمونه X
توزیع نمونه ای واریانس نمونه
توزیع خی دو
تابع توزیع آمار مرتب
توزیع نمونه ای
محاسبه مقادیر احتمال
توزیع نمونه ای نسبت واریانسهای نمونه
تقریب توزیع f به توزیع خی دو
توزیع نمونه ای اختلاف میانگین ها
فصل دهم برآورد
برآورد نقطه ای
برآورد به روش گشتاورها
خواص برآورد کننده ها
متوسط مربع خطا
برآورد کننده سازگار
آماره کافی
خاصیت پایایی برآورد کننده ها
برآورد فاصله ای
فصل یازدهم آزمون فرض
فرضها و آزمونها
ناحیه بحرانی و آمار آزمون
خطای آزمون
انواع فرضها
انواع آزمونها
مراحل انجام یک آزمون فرض
ازمون فرض برای میانگین نرمال با واریانس نامعلوم
آزمون فرض برای واریانس یک جامعه نرمال
آزمون فرض برای تفاضل میانگین ها
آزمون فرض برای واریانسهای دو جامعه
فصل دوازدهم دگرسیون
دگرسیون خطی
ضریب همبستگی ودگرسیون
دگرسیون منحنی های چندجمله ای
استنباط آماری بر روی ضرایب دگرسیونی
استنباط آماری بر روی b
ضریب همبستگی

 

بخشی از متن جزوه آمار و احتمال مهندسی :


تعاریف اولیه

جامعه آماری : به مجموعه ای از اشیا یا افراد که حداقل یک ویژگی مشترک آنها مورد مصالعه قرار میگیرد جامعه آماری میگوییم.ویژگی های مشترک یک جامعه آماری از عضوی به عضو دیگر تغییر میکند که آنها را متغیر مینامند . متغیر ها معمولا به دونوع تقسیم میشوند :

متغیر کمی : متغیرهایی میباشند که معمولا قابل اندازه گیری هستند ومیتوان مقدار آنها را به صورت عددی نمایش داد مثل مقدار وزن ، قد ، حجم و...


قیمت : 26900 تومان


کلمات کلیدی


جزوه آمار و احتمال مهندسی

دانلود جزوه آمار و احتمال مهندسی

جزوه رایگان آمار و احتمال مهندسی

جزوه آمار و احتمال مهندسی دانشگاه آزاد

جزوه آمار و احتمال مهندسی دانشگاه علمی کاربردی

جزوه آمار و احتمال مهندسی دانشگاه پیام نور

جزوه دانشگاهی

آمار و احتمال مهندسی

جزوه آمار

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :26900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 176
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 266
حجم 2/3 مگابایت
دسته جزوه
logo-samandehi