جزوه کاربرد آزمون های روانی رشته مشاوره

 جزوه کاربرد آزمون های روانی رشته مشاوره
(0)

توضیح کوتاه

جزوه کاربرد آزمون های روانی رشته مشاوره ، با فرمت PDF

توضیح کامل

فهرست مطالب :


کاربرد آزمونهای روانی
فصل اول: تاریخچه آزمون های روانی
شروع واقعی آزمون های روانی 
فرانسیس گالتون (1822 -1911) 
آلفرد بنیه  (1857 -1911) 
فصل دوم : طبقه بندی انواع آزمون های روانی
از نظر مشخصات خارجی یا فرم و شکل 
از نظر ماهیت و محتوای ظاهری (استفاده از کلام) 
از نظر اجرا 
فصل سوم : « پایایی آزمون »
روشهای تعیین پایایی 
روشدو نیمه کردن آزمون
روشکودر- ریچاردسون 1
فصل چهارم: « روایی آزمون » 
تعریف و مفهوم روایی
انواع روایی
روایی سازه
فصل پنجم: هنجارها و نیمرخ ها
تعریف نرم 
انواع نرم ها
بهره هوشی
نیمرخ روانی
فصل ششم: نظریه های هوش
ماهیت هوش
بنیه 
اسپیرمنترستون 
گیلفورد ورنون
کتل
هب
نظریه هوشهای چند گانه 
ثرندایک
گاردنر
هوش و خلاقیت
« هوش و استعداد »
فصل هفتم : « سنجش هوش »
آزمون های هوش
آزمون های انفرادی هوش 
آزمون بینه- سیحون ( 1905)
آزمون استنفرد- بینه
مقیاسهای هوشو کسلر
کاربرد مقیاسهای و کسلر در سنجش آسیب های مغزی
آزمون مازهای پرتئوس 
آزمون هوش بندر- گشتالت 
آزمون مکب های کهس
ریون رنگی
اندره- ریمجموعه آزمون های تفکر مفهومی
آزمونهای دقت
شناخت ویژگیهای رفتاری
فصل هشتم :  « سنجش شخصیت »
ماهیت شخصیت
نمره گذاری
تفسیر محل ادراک 
تفسیر محتوا 
تعریف آزمون 
انواع آزمونهای توانایی
تفاوت بین آزمونهای استعداد و آزمونهای پیشرفت تحصیلی
آزمونهای عاطفی 
انواع آزمونهای عاطفی
تفاوت بین اندازه گیری و ارزشیابی 
تفاوت ارزشیابی ملاکی و ارزشیابی هنجاری
هدفهای آموزشی رفتاری 
تعریف آزمون پیشرفت تحصیلی
انواع اهداف آموزشی
حوزه شناختی 
حوزه عاطفی
ویژگیهای عام درتمام آزمونهای روانی 
روشهای بدست آوردن اعتبار
اعتبار نمره گذاری
راههای اندازه گیری روایی سازی 
آزمون طرح دیداری –حرکتی بندر گشتالت 
سوابق تاریخی و تدوین آزمون 
شاخصهای آسیب عضوی
مشکلات ادارکدیداری- حرکتی
شاخصهای هیجانی 
شاخصهای ویژه آسیبهای عضوی 
شاخصهای هیجانی 
تکافشگری
نشانه های برونریزی 
اسکینروفرنی 
تستهای کاربرد آزمونهای روانی در مشاوره
پاسخنامه
تست کاربرد آزمون های روانی در مشاوره
تست کاربرد آزمونهای روانی در مشاوره 
تست کاربرد آزمونهای روانی در مشاوره 
تست کاربرد آزمون های روانی در مشاوره
« درس کاربرد آزمونهای روانی » پاسخنامه
پاسخنامه 
پاسخنامه 
پاسخنامه 
مجموعه تستهای سالهای اخیر 
پاسخنامه مجموعه تست کاربرد آزمونهای روانی
مجموعه تست
پاسخنامه 
منابع

بخشی از متن جزوه :


فصل اول: تاریخچه آزمون های روانی 
شروع واقعی آزمون های روانی 

اولین آزمون روانی به معنای واقعی کلمه مقیاس هوشی بنیه- سیمون است، که در سال 1905 جهت اندازه گیری هوش کودکان ساخته شد. و بر همین دلیل بنیه را پدر آزمون های روانی نامبردهاند. جیمز مک کین کتال  (1860 - 1944)
کتال از همکاران گالتون و از شاگردان وونت بود. در سال 1890 برای اولین بار کلمه آزمون روانی توسـط کتـال بـه کـار برده شد. 

فرانسیس گالتون (1822 -1911)

گالتون معدود کسانی است که به نظر روان شناسان دارای بهره هوشی معادل 200 بوده است. او معتقد بودد« تا زمانی که تخیلات و تفکرات و اتفاقات عالم و طبیعت و عقل در قیداندازه و عدد نیاید، نمی توان آن ها را در قلمرو علم در آورد». گالتون
(1883) یکی از نخستین کسانی است که به مطالعه واندازه گیری تفاوت های فردی پرداخت. او عقیده داشت که بین توانایی ذهنی (هوش) و تمیز حسی رابطه وجود دارد. هر چه میزان هوش بالاتر باشد، سطح تمیز حسی نیز بالاتر است. بر این اساس بود که برایاندازه گیری قدرت تمیز حسی، آزمون های مختلفی را ابداع کرد. وی معتقد بود که با این آزمون ها می توان هوش و توانایی های ذهنی افراد را مورد اندازه گیری قرار داد. 

فصل دوم : طبقه بندی انواع آزمون های روانی

آزمون ها را بر حسب ملاک های متفاوت می توان به انواع مختلف طبقه بندی کرد. در اینجا انواع آزمون ها را بر اساس برخی از ملاک ها طبقه بندی می کنیم. 
1- از نظر مشخصات خارجی یا فرم و شکل 
1 الف- آزمون های مود- کاغذی: در این آزمون ها آزمودنی به طور کتبی به سوال هایی که از او پرسیده می شود، پاسخ میدهد. 
ب- آزمون های عملکردی: در این آزمون های از آزمودنی خواسته می شود که یک سلسله کارهای دستی بر روی ابزارهایی که به او ارائه می شود، انجام می دهد. 
2- از نظر ماهیت و محتوای ظاهری (استفاده از کلام) 
الف- آزمون های کلامی 3 در این آزمون های سوال ها به صورت گفتاری یا نوشتاری مطرح می شود  و آزمودنی پاسخ خود را به صورت گفتار یا نوشتار ارائه می کند. آزمون های کلامی معمولاً وابسته به فرهنگ هستند. 
ب- آزمون های غیر کلامی
1: آزمون هایی هستند که در آن ها نقش زبان به حداقل ممکن کاهش می یابد. آزمون های غیرکلامی ممکن است از نوع آزمون عملکردی باشد. 
3- از نظر اجرا 
الف- فردی، آزمون های فردی توسط یک آزمونگر متخصص بر روی یک آزمودنی اجرا می شود. در این آزمون های آزمونگر پاسخ های شفاهی و محوی انجام تکالیف تعیین شده توسط آزمودنی را نیز شب کرده و رفتارهای بالینی او را در موقعیتاجرای آزمون نیز یادداشت می کند.

تست کاربرد آزمونهای روانی در مشاوره 

1- در آزمون رورشاخ، به عناصری مانند شکل، رنگ و حرکت، که در ادراک لکه و معنی بخشی به آن نقش مهمی دارند، چه می گویند؟ 
1) محتوا                         2) محل ادراک 
3) تعیین کننده ها           4) پاسخ های رایج 


2- کدام پرسشنامه برای بررسی منبع کنترل درونی یا بیرونی، تهیه شده است؟ 
1)راتر     2) یونگ       3) آیزنگ       4) برن رویتر 


3- اگر آزمودنی در خرده آزمون های حافظه، حساب و تطبیق علائم مقیاس هوشی وکسلر به طور معنی دار دارای نمراتی کمتر از خرده آزمونهای دیگر باشد، احتمال....... در وی وجود خواهد داشت. 
1) نقص توجه    2) تفرقه حواس      3) حافظه ضعیف         4) اختلالات یادگیری 


4- کدام دانشمند نظریه سلسله مراتب عوامل گروهی هوش را مطرح کرده است؟ 
1) ترستون          2) ورنون             3) اسپیرمن          4) گیلفورد

 
5- پاسخ های انضمامی در آزمون کلمات فراخوان یونگ نشانه چیست؟ 
1) افسردگی          2) درون گرایی          3) پرخاشگری            4) برون گرایی 


6- در آزمون رورشاخ کدامیک از موارد زیر جزو «تعیین کنننده ها» طبقه بندی نمی شود؟ 
1) حرکت                2) رنگ                 3) مکان                     4) فورم 


7- متن کارت های آزمون C. A. T بر اساس کدام یک از رویکردهای روانشناختی ساخته شده است؟ 
1) روانکاوی                         2) رفتار گرایی 
3) روان شناسی شناختی       4) روان شناسی انسان گرا 

پاسخنامه 

 3 -1
 1 -2
 2 -3
 2 -4
 4 -5
 3 -6
 1 -7


قیمت : 23900 تومان


کلمات کلیدی


جزوه کاربرد آزمون های روانی رشته مشاوره

جزوه کاربرد آزمون های روانی مشاوره

دانلود جزوه کاربرد آزمون های روانی رشته مشاوره

جزوه کاربرد آزمون های روانی

دانلود جزوه کاربرد آزمون های روانی

کاربرد آزمون های روانی

آزمون های روانی

آزمون روانی

سنجش هوش

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :23900 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 172
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 67
حجم 1/6 مگابایت
دسته جزوه
logo-samandehi