جزوه تغذیه

 جزوه تغذیه
(0)

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور می باشد، در قالب pdf و در 428 صفحه در دو جزوه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


جزوه شماره 1:

فصل اول: انرژی

فصل دوم: پروتئین

فصل سوم: چربی ها

فصل چهارم: کربوهیدراتها

ریزمغذی ها

نکته ها

درشت مغذی ها

 

جزوه شماره 2:

فصل اول:رژیم درمانی در بیماری های قلبی و عروقی
لیپوپروتئین ها و اثر بر CHD
انواع هیپرلیپیدمی
مارکرهای خونی
LDL عوامل کاهش دهنده
TG از عوامل افزایش دهنده
HDL عوامل افزایشدهنده
HDL عوامل کاهش دهنده
مارکرهای التهابی 
عوامل خطر مربوط به شیوه زندگی
22 CHD بیماریهایی که موجب ایجادمیشوند
CHD فاکتورهای غیرقابل تغییر در
در بیماریهای قلبی و عروقیMNT
 CHD چربیهای رژیم غذایی و بروز
از منابع کاتچین
فصل دوم :تغذیه دوران بارداری و تأثیر آن بر کودک
اثرات تغذیه خوب
تغذیه ی دوران بارداری
تأثیرات تغذیه مادر در دوران بارداری بر هوش کودک
مصرف ویتامینها و دیگرمکمل های غذایی
فصل سوم :تغذیه کودک از بدو تولد تا 10 سالگی 
فواید شیردهی
دیگر فواید اثرات مفید شیر مادر برای نوزادان
تأثیرات شیردهی در یک نگاه
جدول غذایی کودکاز بدو تولد تا یک سالگی 
تغذیه کودک در یک سالگی 
سخنی راجع به شیر
مصرف آهن
تغذیه کودک در دو سالگی

 

قسمتی از متن جزوه شماره 1:


واژه های کلیدی 
ترموژنز فعالیت (activity thermogenesis: AT): انرژی صرف شده در مـدت تمـرین فعـال از قبیـل بـدنسـازی وتمرین ورزشی و انرژی صرف شده طی فعالیتهای زندگی روزانه، به عنوان ترموژنز فعالیت غیرورزشی تلقی میگردند.
صرف انرژی پایه (basal energy expenditure: BEE ): اندازه گیری میزان متابولیسم پایـه در مقیـاس 24 سـاعت؛معمولاً بیان شده به شکل کیلوکالری در ( 24 ساعت kcal/24h). 
میزان انرژی پایه (basal metabolic rate: BMR): انرژی مورد نیاز برای تداوم فعالیتهـای متـابولیکی سـلولهـا و بافتها و حفظ فرآیندهای گردش خون، تنفسی، گوارشی و کلیوی ؛ بیان شده به شکل کیلوکالری بـه ازای کیلـوگرم وزن
بدن در ساعت؛ اندازهگیری شده در صبح 10 تا 12 ساعت پس از خوردن غذا، نوشیدنی، الکل یا استعمال نیکوتین. 
کالری (calorie): مقدار انرژی مورد نیاز جهت افزایش دمای 1 میلیلیتر آب
15 C به مقدار Co1کالری متری مستقیم (direct calorimetry): روشی برای اندازهگیری مقدار انرژی صرف شده بـه وسـیله پـایش میـزان حرارتی که فرد وقتی داخل یک ساختمان به اندازه کافی بزرگ جهت انجام فعالیت متوسـط قـرار داده شـود از بـدن بـهمحیط از دست میدهد. 
آب نشاندار مضاعف (doubly labeled water: DLW ): برای اندازهگیری انـرژی کـل صـرف شـده در افـراد سـالم،2 استفاده از دو ایزوتوپ پایدار آب (دیوتریوم ][
2OH و اکسیژن - 18 ][18 2 OH )؛ تفاوت در میزان عملکـرد دو ایزوتـوپ
میزان تولید دیاکسیدکربن را اندازهگیری میکند که انرژی صرف شده میتواند از آن محاسبه گردد. 
تخمین انرژی مورد نیاز (estimated energy requirement: EER): دریافت متوسط انرژی غذایی که بـرای حفـظ تعادل انرژی پیشبینی میشود. در فرد سالم در سن، جنس، وزن، قد و سطح فعالیت فیزیکی تعریف شده بـا تندرسـتی،
در بچهها و زنان باردار و شیرده، تخمین انرژی مورد نیاز شامل نیازهای انرژی مرتبط با برداشت بافتها یا ترشح شـیر در میزان سازگار با تندرستی میباشد. 
مصرف اکسیژن اضافی پـس از تمـرین (8 excess postexercise oxygen consumption: EPOC): % تـا 14% 
افزایش در میزان متابولیسم برای یک دوره بعد از توقف تمرین. 
فصل دوم: پروتئین 
واژه های کلیدی 
امتیاز امینواسید: روش ارزیابی پروتئین است که در آن میلی گرم امینواسیدهای ضروری محدود کننده در پروتئین تسـت به میلیگرم همان امینواسید در پروتئین مرجع تقسیم میشود. 
کربن چیرال (نامتقارن): اتم کربنی که به چهار اتم یا گروه مختلف متصل است و میتواند ایزومرهای مختلف داشته باشد. 
دآمیناسیون: برداشت گروههای نیتروژن از مولکولهای آلی 
دناتوراسیون: از بین رفتن ساختمان سوم پروتئینها به واسطهی تکانهای مکانیکی، حـرارت، سـرما، محـیط اسـیدی یـا قلیایی امینواسیدهای ضروری: امینواسیدهایی که سنتز آنها در بدن به منظور جبران نیازهای متابولیک ناکافی بوده و بایـد از راه
رژیم غذایی تأمین شوند. ترئونین، تریپتوفان، هیستیدین، لیزین، لوسـین، ایزولوسـین، متیـونین، والـین و فنیـل آلانـین، امینواسیدهای ضروری برای انساناند؛ قبلاً به آنها امینواسیدهای غیرقابل حذف از رژیم گفته میشد. 
درشت مغذیها: درشت مولکولها در ساختمان گیاهان و جانوران که میتوانند هضم و جـذب شـده و بـه عنـوان منبـع انرژی و سوبسترا برای ساخت کربوئیدراتها، چربیها و پروتئینهای مورد نیـاز بـرای حفـظ تمامیـت سـلولی و سیسـتم توسط موجود زندهی دیگر مورد استفاده قرار گیرند. 
امینواسیدهای غیرضروری: امینواسیدهای دارای اسکلت کربنی ساخته شده در بدن؛ بدن میتوانـد در صـورت نیـاز یـک گروه آمین را به مواد حد واسط تولید شده در داخل بدن افزوده و امینواسیدهای غیرضروری را تولید کند. 
پیوند پپتیدی: پیوند شیمیایی بین b آمینواسیدها؛ این پیوند با اتصال امینواسیدها، پروتئینها را به وجود میآورد. 
پروتئینها: ترکیبات پیچیده نیتروژنی که از امینواسیدها با پیوندهای پپتیدی تشکیل شده است. 
امتیاز تصحیح شدهی امینواسیدها از نظر قابلیت هضم پـروتئین (PD-CAAs): آزمـون رسـمی بـرای ارزیـابی کیفیـت پروتئین در انسان امینواسید گوگرددار: متیونین و سیستئین که منبع اصلی گوگرد مورد استفاده در واکنشهای آلی هستند. 
ترانس آمیناسیون:انتقال برگشتپذیر یک گروه آمین بین یک امینواسید و یک کتواسید. 
اسیدآمینه های محدود کننده 
در برخی از پروتئین ها، برخی از aa به خصوص ضروریها وجود ندارد که به آنها aa محدود کننـده گفتـه مـیشـود و از جمله مهمترین آنها در مواد غذایی عبارتند از: 
تریپتوفان، متیونین، ترئونین، لیزین به عنوان مثال تریپتوفان در ذرت و حبوبات 
متیونین در حبوبات، آجیل و سبزیجات لیزین در غلات و دانه های روغنی 
ترئونین در غلات و بادام زمینی اسید آمینه های عمده محدودکننده هستند. 
در ماهی و تخم مرغ هم متیونین میتواند محدود کننده باشد.

و...

 

قسمتی از متن جزوه:


فصل اول : رژیم درمانی در بیماریهای قلبی و عروقی 
 - اگر قسمت اعظم مرگ ناشی از CVD بعد از 65 سالگی اتفاق می افتد اما31آمار مرگ و میر ناشی از CVD قبـل ازاین سنین است. 
 - مرگ و میر CVD قبل از 65 سالگی در سیاهپوستان بیشتر است. 
 - بعد از CHD و سرطان، Stroke یا سکته مغزی سومین علت مرگ و میر است. 
 - CVDدر مردان بیشتر از زنان گزارش میشود. 
 - مهمترین عامل CHD آترواسکلروز است. 
 - ماسید ییر ستیک آتروژنترین است. 
 - اولین مرحله در ایجاد آترواسکلروز ایجاد پلاک است که حوالی سنین 10 سالگی شروع میشود. این پلاکها به دیـوارهعروق آسیب میزنند و تولید NO را افزایش می دهد.
 - از جمله عواملی که موجب جراحت اندوتلیال می : شود عبارتند از 
دیسلیپیدمی، هیپرکلسترولمی، افزایش LDL، دیابت، سیگار، چاقی، HTN، افزایش هموسیستئین و افزایش SFA در رژیم. 
 - پس وضعیت اندوتلیال عروق هم به نحوه رژیم غذایی فرد و هم به سبک زندگی ارتباط دارد. 
 - آترواسکلروز یک بیماری خاموش است چرا که اکثر افراد با اولین M.I (سکته قلبی) که منجر به مرگ میشود متوجـه بیماری خود میشوند. 
 - آترواسکلروزیک فرآیند التهابی است. 
 - از جمله Pro برای پیشگیری از آترواسکلروز باید با هم در تعادل باشـند عبارتنـد از: CRP ـ T NF (مخصوصـاً a) ـاینترلوکین 6 ـ سیتوکینهای ضد التهابی مثل 9 و 10 . 
 - امروزه از روش هایی مانند EKG (الکتروکاردیوگرام)، تسـت (تردمیـل) ورزش، اسـکن تـالیوم، اکوکـاردیوگرافی بـرای تشخیص CHD استفاده . میشود 
 - انداز هگیری میزان Ca پلاکهای آترواسکلروز نیز روش دیگری است. 
 - از روش MRT برای تشخیص گرفتگی عروق کوچک استفاده میشود.
لیپوپروتئی نها و اثر بر CHD  - 60 تا 70 درصد کلسترول خون توسط 20 ،LDL تا 30 درصـد توسـط 10 ،HDL تـا 15 درصـد کلسـترول توسـط VLDL در خون جابجا میشوند. 
 - از مهمترین علل CHD و استروک، افزایش LDL خون است. 
 - افزایش مصرف SFA میتواند موجب هیپرکلسترولمی شود به طوری که دیده شده با کاهش 10% کلسترول خون ابتلا به 30 CHD درصد افزایش مییابد. البته جهت بررسی وضعیت سلامت فرد باید تمام پروفایل لیپیدی اندازه گیری شـود نه فقط LDL . 
 - از عوامل مؤثر بر کلسترول خون عبارتند از: افزایش سن ـ ژنتیک ـ افزایش چربـی رژیـم غـذایی ـ افـزایش FA و کلسـترول رژیم غذایی ـ میزان هورمونهای جنسی (کاهش استروژن، افزایش کلسترول یا کـاهش تستسـترون) ـ هورمـونهـای اگـزوژنمثل مصرف OCP ـ HRT و استروئیدهای آنابولیک. 
داروهایی مثل بتابلوکرها و دیورتیکهای تیازیدی، وزن بدن، میزان تحمل گلوکز، میزان فعالیـت بـدنی، فصـل سـال (زمسـتان کلسترول بالاتر است چون تمایل به خوردن شیرینی و چربیها افزایش می یابد)، بیمـاریهـایی مثـل دیابـت، چـاقی، سـرطان،بی اشتهایی عصبی، بیماریهای کبدی و بیماریهای تیروئیدی که کلسترول خون بالا میرود. 
 - در کم کاری تیروئید (هیپوتیروئیدی) کلسترول بالا میرود .
 - در دیواره عروق عضلات و بافت چربی آنزیم LPL وجود دارد کـه کـارش تجزیـه شـیلومیکرون و VLDL اسـت. کوفـاکتور LPL آپوسیتو است (آپو C2). 
 - لیپوپروتئین های غنی از TG عبارتند از: Remnant ،VLDL ، Chy 
 - اگر TG بالا باشد احتمال بیماریهای قلبی و عروقی زیاد می شود. افزایش TG باعث افزایش Chy میشود. 
 - افزایش مصرف چربی در رژیم غذایی از هر نوعی تولید شیلومیکرون و Remnant را افزایش میدهد، همـین قضـیه موجـب افزایش کلسترول خون و به عبارتی آتروژنیسیته می شود .
وجود دارد که خاصیت آتروژنیسیته دارد. 100 - در VLDL مقداری APO B
 - در حالت Chy ،Fasting در خون دیده نمیشود. VLDL مقدارش نرمال یا حتی بـالاتر اسـت (علـت افـزایش لیپـولیز در2 Fasting تا 3 روزه است). 

و...

 

برای مشاهده و دانلود جزوه تغذیه (بخش اول) رشته تغذیه در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه تغذیه (بخش دوم) رشته تغذیه در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه تغذیه (نسخه کامل) رشته تغذیه در این قسمت کلیک کنید.


قیمت : 38000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه تغذیه

دانلود جزوه تغذیه

جزوه تغذیه کنکور

جزوه تغذیه ویژه کنکور

دانلود جزوه تغذیه کنکور

جزوه تغذیه کنکور ارشد

جزوه تغذیه کنکور دکتری

جزوه تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه تغذیه دانشگاه پیام نور

جزوه تغذیه دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :38000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 428
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 112
حجم 8/8 مگابایت
دسته جزوه
logo-samandehi