جزوه حقوق مدنی (قسمت اول) رشته حقوق

جزوه حقوق مدنی (قسمت اول) رشته حقوق
(0)

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است، در قالب pdf و در 274 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


بخش اول : حقوق مدنی 1
فصل اول: اشخاص
فصل دوم: در حجر
فصل سوم: در قیمومت 
بخش دوم :حقوق مدنی  2
فصل اول: اموال 
فصل دوم: وقف
فصل اول: در اموال
-اقسام اموال غیر منقول
فصل دوم: وقف
تستهای طبقه بندی شده
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندیشده 
بخش سوم: حقوق مدنی 3
فصل اول : قواعد عمومی قراردادها 
فصل دوم: شرایط اساسی معاملات 
فصل سوم: اهلیت 
چکیده مبحث حقوق قراردادها 
 شرایط اساسی صحت معاملات
شروط ضمن عقد
معاملات فضولی
سقوط تعهدات
نکات کلیدی
تستهای طبقه بندی شده
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده

 بخش چهارم : حقوق مدنی 4
فصل اول: کلیات 
 ارکان مسئولیت مدنی
 فصل دوم در ضمان قهری
تست های طبقه بندی شده
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده


قسمتی از متن جزوه:


بخش اول : حقوق مدنی 1
فصل اول: اشخاص 
در یک تقسیم بندی سنتی اشخاص به 2 دسته تقسیم میشوند: 
a - اشخاص حقیقی (طبیعی): که همان افراد انسانی را شامل می یشوند که م توانند صاحب حق و تکلیف شوند. 
b - اشخاص حقوقی: این اشخاص در مقابل اشخاص حقیقی قرار میگیرند و این اشخاص، موجودات اعتبـاری هسـتند،
لذا تا زمانی که قانون این شناسایی را انجام نداده است. شخصیت حقوقی به وجود نمی آید. 
از این تعریف یکی از عمده تفاوتهای، شخص حقوقی و شخص حقیقی معلوم میگردد. چرا که شخص حقیقی بـه محـض تولد و حتی جنین به شرطی که زنده متولد شود، متمتع از حقوق مدنی است. و هیچ کس چه شخصاً، چـه توسـط قـرار
داد و چه قانون نمیتواند این حق را از شخص حقیقی بگیرد و استمتاع از حقوق مدنی نیاز به شناسایی قانون ندارد [هـر چند قانون یا قرار داد جزئاً میتواند این شخص را از اعمال و یا بعضاً از دارا شدن حقوق مدنی ممنـوع کنـد ولـی در هـر حال این موارد جنبه استثنایی دارند. در حالیکه شخص حقوقی برای اینکه بتواند از حقوق مـدنی متمتـع شـود نیـاز بـه شناسایی قانون دارد. 
در همین راستا در مورد شخص حقیقی اصطلاحاتی هست که باید تعریف شود: 
-1 شخص: شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف است، شخص دارای زندگی حقوقی اسـت و مـیتوانـد در ایـن زمینه با اعمال حقوقی و انجام دادن تکالیف خود نقش ایفا کند. 
-2 شخصیت: از نظر حقوقی عبارتست از وصف و شایستگی شخص برای اینکه حق و تکلیف باشد. 
-3 وضعیت: وضع حقوقی شخص و موقعیت او نسبت به حقوقی است که میتواند در جامعه داشته باشد. 
-4 اهلیت: توانایی و شایستگی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است. 
-5 احوال شخصیه: احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل میشود و به عبارت دیگر احوال شخصیه اوصـافی اسـت که مربوط به شخص است. صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع و قابل تقویم و مبادله به پول نبـوده و از لحـاظ
حقوق مدنی آثاری بر آن مرتب است مانند: (ازدواج، طلاق، نسبت) 
6- دارایی: دارایی در مفهوم عام خود عبارتست از مجموع حقوق و تکالیف مالی شخص و بـه عبـارت دقیـقتـر ؛ دارایـی توانایی و ظرفیت دارا شدن حقوق و تکالیف مالی است و اموال و دیون از اجزاء تشکیل دهنده آن هستند کـه همـواره در
حال تغییر و یا افزایش و کاهش هستند و حتی ممکن است، شخص چیزی جز بدهی نداشته باشد ولـی چنـین شخصـی نیز دارائی دارد. 

تستهای طبقه بندی شده 
 -1 «منظور از حیازت مباحات»، چیست؟ 
1) محصور کردن اشیاء             2) تملک اشیاء آزاد 
3 ) علامتگذاری اموال عمومی   4) دفن کردن اشیاء در زمین 


 -2 منظور قانون مدنی از «اموالی که مالک خاص ندارند»، چیست؟ 
1 -) مباحات اشیاء گمشده                    2 -) مباحات اموال مجهول المالک 
3 -) مباحات اموال عمومی - اموال مجهول المالک 4 ) اموال مجهول المالک - لقطه 
 -3 هر گاه صرف منافع موقوفه در امور خاصی که واقف تعیین کرده است ممکن است نباشد، منـافع موقوفـه در چه راهی مصرف خواهد شد؟ 
1) تبدیل به احسن خواهد شد.     2) در اختیار سازمان اوقاف گذاشته خواهد شد. 
3 ) صرف راههای خیر که نفع عام داشته باشد خواهد شد. 4 ) صرف راههایی که اقرب به غرض واقف باشد خواهـدشد.   


 -4 کدام گزینه در مورد ق« »یلفسر ، صحیح است. 
.1) منقول است                        2) غیرمنقول است. 
3) منقول تبعی است.               4) غیرمنقول تبعی است. 


 -5 کدام عبارت در خصوص مدت «حبس مطلق» صحیح است؟ 
1) تا فوت یا انصراف منتفع است.          2) تا فوت یا رجوع مالک است. 
3) تا فوت مالک یا منتفع است.             4) تا فوت مالک و منتفع است. 


 -6 کدام عبارت در خصوص موقوفات در حقوق ایران، صحیح میباشد؟ 
1) همه موقوفات شخصیت حقوقی دارند. 
2 ) هیچیک از موقوفات شخصیت حقوقی ندارند. 
3) موقوفات عام دارای شخصیت حقوقی و موقوفات خاص فاقد آن میباشند. 
3) موقوفات ثبتشده در سازمان اوقاف دارای شخصیت حقوقی هستند ولی موقوفات ثبـتنشـده شخصـیت حقـوقی ندارند
پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده 
1- «2 گزینه»
حیازت مباحات یعنی انجام اقداماتی که قانوناً با وجود سایر شرایط احضاء در قانون مدنی یا سایر قـوانین خـاص موجـبتملک مباحات (اشیاء آزاد از قید مالکیت) میگردد. 
2- «3 گزینه»
با توجه به مواد 23 به بعد قانون مدنی، اصطلاح «اموالی که مالک خاص ندارند» به سه دسـته از امـوال اشـاره دارد، -1مباحات -2 اموال عمومی -3 اموال مجهولالمالک. 
 3-«3 گزینه» 
با توجه به قانون مدنی که مقرر داشته «در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه میشود... در صورتی کـه صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.» و مراد از بریات عمومیه در واقع همان راه ها و کارهای خیری است که نفع عام داشته باشد. 
 4-«4 گزینه» 
سرقفلی در واقع یک مال غیرمنقول تبعی میباشد زیرا حقی است که به تبع یک ملک ایجاد میگردد. 
 5 -گزینه « 2» 
به موجب ماده 44 قانون مدنی: «در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حـق مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.» 
6- «1 گزینه» 
تمامی موقوفات دارای شخصیت حقوقی هستند و به واقف یا موقوف علیهم تعلق ندارد. 

 

 

برای مشاهده و دانلود جزوه حقوق مدنی (قسمت اول) رشته حقوق در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم) رشته حقوق در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه حقوق مدنی (نسخه کامل) رشته حقوق در این قسمت کلیک کنید.


قیمت : 25000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه حقوق مدنی

جزوه حقوق مدنی pdf

جزوه حقوق مدنی 1

دانلود جزوه حقوق مدنی

کتاب حقوق مدنی

دانلود کتاب حقوق مدنی

جزوه حقوق مدنی کنکور

جزوه حقوق مدنی کنکور ارشد

جزوه حقوق مدنی دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه حقوق مدنی دانشگاه پیام نور

جزوه حقوق مدنی دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :25000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 274
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 110
حجم 6/7 مگابایت
دسته جزوه
logo-samandehi