جزوه فیزیولوژی رشته تغذیه

جزوه فیزیولوژی رشته تغذیه
(0)

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور می باشد ، در قالب pdf و در 340 صفحه در دو جزوه

توضیح کامل

فهرست مطالب :


جزوه شمار 1

مایعات بدن
الکترولیت های مایعات بدن 
مقایسه مایعات خارج سلولی (پلاسما و مایع میان بافتی)
ساختمان غشای سیتوپلاسمی
چربی ها
پروتئین ها
کربوهیدرات ها
انتقال مواد از خلال غشاء سلولی 
انتقال مواد محلول در چربی
انتقال مواد محلول در آب  
مکانیسم های انتقال 
انتشار
عوامل موثر بر انتشار 
انتقال فعال  
اسمز
( OSMOLE ) اسمول
مروری بر کانال های یونی مهم 
هیپرپلاریزاسیون متعاقب 
تحریک ناپذیری مطلق 
تحریک ناپذیری نسبی 
(2 NA/CA+ ) کانال سدیمی کلسیمی
(LEAKING CHANEL = کانال نشتی ) NA/K+ کانال
CA ++ عمل بی حس کننده های موضعی و اثر
پتانسیل استراحت غشاء فیبر عصبی 
علل خودکاری ( اتوماتیسم ) در قلب و عضله احشایی 
قانون همه یا هیچ 
هدایت در فیبرهای عصبی میلین دار 
فیزیولوژی سلول عضلانی
عضله اسکلتی
بررسی بافت
ویژگی های فیلامان های میوزین
ویژگی های فیلامان های اکتین
توالی انقباض
منبع کلسیم برای انقباض 
انواع انقباض
انواع عضلات اسکلتی
عضلات تند ( سفید ) 
عضلات کند ( قرمز ) 
انرژی مورد نیاز برای انقباض 
زوج تحریک - انقباض
اتصال عصب به عضله
داروها و عوامل موثر بر پایانه عصبی 
خستگی سیناپسی 
واحد حرکتی
جمع فضایی
جمع زمانی
اثرات تغییرات یون کلسیم بر روی عصب و عضله 
در فیبر عصبی 
در عضلات 
عضلات صاف 
پتانسیل عمل در عضلات صاف احشایی 
توالی انقباضدر عضلات صاف 
عضله قلبی 
چرخه قلبی
سیستول بطنی 
منحنی تغییرات فشار در دهلیز راست 
منحنی تغییرات فشار آئورت 
تنظیم عملکرد قلب 
قانون فرانکاستارلینگ
اثر اعصاب سمپاتیک
اثر اعصاب پاراسمپاتیک
صداهای قلبی 
(PRE LOAD) پیشبار
( AFTER LOAD ) پس بار
خونرسانی قلب
منحنی حجم - فشار بطن چپ 
سیستم هدایتی قلب 
امواج الکتروکاردیوگرام
 EKG اشتقاق های
کلیات گردش خون 
گردش خون ریوی  
ساختمان بافت شناسی یکرگ
فشار در بخشهای مختلف گردش خون 
اصول اساسی در گردشخون 
عوامل موثر بر جریان خون 
قانون پوآزیه 
اثر ویسکوزیته ( چسبندگی)
اثر فشار خون بر جریان و مقاومت رگی 
اثرات اتونوم بر روی جریان خون
قابلیت اتساع عروق و اعمال سیستم شریانی و وریدی
عروقی(DISTENSIBILITY) اتساع پذیری
عروقی(COMPLIANCE کمپلیانس(ظرفیت پذیری
(PULSE PRESSURE) فشار نبض
فشار متوسط شریانی 
فشار در بسترهای وریدی و دهلیز راست 
عوامل موثر بر بازگشت وریدی 
تخلیه خون وریدی 
سیستم های وریدی ذخیره کننده خون 
خون رسانی به اعضای بدن 
ساختمان مویرگ ها 
در سه عضو مویرگها متفاوت از سایر بافت ها هستند
فضای میان بافتی 
فشارهای موثر بر انتشار (فشارهای استارلینگ) 
تعادل استارلینگ
سیستم لنفاوی 
ادم 
تنظیم موضعی گردش خون 
تنظیم حاد 
تنظیم مزمن 
تنظیم هومورال گردش خون
هورمونهای منقبضکننده عروقی 
هورمونهای متسع کننده عروقی
تنظیم عصبی گردش خون
تنظیم فشار خون شریانی 
الف- تنظیم کوتاه مدت 
سیستم بینایی
شکست نور در چشم 
رفلکس تطاب
بافت شناسی شبکیه
گیرنده های بینایی 
مکانیسم شروع پیام بینایی 
مسیر بینایی
سیستم شنوایی 
رفلکس آکوستیک
گوش داخلی
سیستم بویایی
سیستم چشایی
بافت شناسی سیستم عصبی
نورون
انواع نورون ها
سلول های نوروگلیا
سیستم عصبی محیطی 
سیستم عصبی مرکزی
CNS جنین شناسی
نحوه قرار گیری ماده سفید خاکستری در مغز و نخاع 
پوشش نخاع و مغز 
آناتومی نخاع
تفاوت راه(TRACT) ) یا لمنیسکوس و پایک (CULUMN) ستون ، (PEDUNCLE)
مسیرهای حسی و حرکتی نخاع
مسیر حس درد و حرارت  
مسیر حس لمس غیر دقیق 
مسیر حس عمقی غیر ادراکی
راههای حرکتی نخاع
سندرم براون سکوارد
بصل النخاع(PONS) پل مغزی
بطن چهار مغزی CSF تولید و جریان
هسته های پل و بصل النخاع
هسته های حرکتی
هسته های حسی
هسته های پاراسمپاتیک
مخچه
تقسیم بندی آناتومیک و عملکردی مخچه
مغز میانی (مزانسفال)
هسته های مزانسفال
دیانسفال
نیمکره های مغزی
هورمونها
ساختمان شیمیایی، هورمونها
نحوه عملکرد هورمونها
هورمون های غده ی تیروئید
موارد هیپروتیروئیدیسم
انسولین های غیر طبیعی
نقش کاتابولیک در یافت های محیطی
غدد جنسی (گنادها)

 

جزوه شماره 2 

 

فصل اول: سلول های خونی، ایمنی و انعقاد خون

فصل دوم: فیزیولوژی هوانوردی، فضا و فیزیولوژی غواصی در اعماق دریا

فصل سوم: حواس ویژه

فصل چهارم: نوروفیزیولوژی حرکتی و انسجامی

فصل پنجم: متابولیسم مواد و تنظیم دما

فصل ششم: فیزیولوژی ورزش

 

قسمتی از متن جزوه شماره 1:


مایعات بدن 
در یک فرد بالغ %60 وزن بدن را مایعات تشکیل می دهند. 
 - در نوزادان به علت غلبه بافت های همبند ( که محتوی درصد آب بیشتری هستند) 80-70 % وزن بدن را مایعات بدن تشکیل میدهند. 
 - با افزایش سن، درصد مایعات بدن کاهش می یابد.
 - در زنان نسبت به مردان به علت بالا بودن درصد چربی، درصد مایعات بدن کمتر از مردان است که بافت عضلانی بیشتری دارند.
60% وزن بدن که شامل مایعات بدن میباشد در دو بخش مایعات داخل سلولی و مایعات خارج سلولی قرار میگیرند: 
 - مایعات داخل سلولی: 40 % وزن بدن - مایعات خارج سلولی: 20% وزن بدن را تشکیل میدهند و خود به دو بخش تقسیم میشوند که شامل مایع بین سلولی یا
مایع بینابینی (15 ) (interestitial% وزن بدن) و مایع داخل عروقی یا همان پلاسما (5% وزن بدن) است.
 - خون 8 9- % وزن بدن را تشکیل می دهد.
 مقایسه مایعات خارج سلولی (پلاسما و مایع میان بافتی): 
 - پروتئینها بیشتر در پلاسما وجود دارند تا در مایع میان بافتی. 
 - طبق قانون دونان گیبس، وقتی پروتئینهای با بار منفی توانایی خروج از پلاسما را ندارند، یونهای مثبت مانند سدیم و کلسیم را بیشتر در پلاسما کنار خود نگه می دارند. لذا ، یونهای مثبت در پلاسما بیشتر است و یونهای منفی در مایعمیان بافتی بیشتر میباشد .
چربی ها: 
اسکلت اصلی غشاء بوسیله دو لایه فسفولیپیدی ایجاد میشود. دو لایه فسفولیپیدی طوری کنار هم قرار گرفته اند که بخش های فسفری (بخش های آبدوست) در طرفین و بخش های لیپیدی (آب گریز) در کنار هم و در میان غشاء جای
بگیرند. بقیه اجزاء در میان این دو لایه قرار گرفته اند: 
 - ویژگی اصلی غشاء، سیالیت آن است یعنی اجزای به کار رفته قابلیت تحرک در طول غشاء را دارند. عامل اصلی تعیین کننده سیالیت غشاء ، کلسترولی است که در بین دو لایه چربی به کار رفته است. 
پروتئین ها: 
در غشاء سلولی پروتئین ها به دو صورت بکار رفته اند: 
1) پروتئین های سرتاسری (.Integral Pro) که در سرتاسر غشاء سلول جای دارند و در انتقال مواد میتوانند نقش بازی کنند و خود دو دسته اند:
الف - پروتئین های کانالی (.Channel Pro) که درون خود کانالی دارند که مواد میتوانند از طریق آن به داخل سلول وارد و یا از آن خارج شوند، مانند انواع کانالها.
ب - پروتئین های حامل یا ناقل (.Carrier Pro ) که در وسط خود کانال ندارند. ماده انتقالی در یک طرف به آنها متصل شده و به دنبال این اتصال، پروتئین دچار تغییر شکل فضایی شده و ماده مذکور را در طرف دیگر غشاء آزاد میکند. 
2) پروتئین های محیطی (.Peripheral Pro): این پروتئین ها چند ویژگی دارند:
 · در سطح داخلی سلول (داخل سلولی) غشاء قرار دارند.
· نقش آنزیمی دارند.
· در کنترل فعالیت های داخل سلولی شرکت دارند.
کربوهیدرات ها: 
اینها در سطح خارجی غشاء قرار دارند ( در اتصال با پروتئین ها یا چربیها). 
نقش آنتی ژنی دارند، مثلا ، آنتی ژنهای گروه خونی ABO کربوهیدرات هستند: 
 - آنتی ژن A : ان _ استیل گالاکتوز آمین
 - آنتی ژن B : دی گالاکتوزیل 
 - آنتی ژن O : ال – فوکوز 
 - باعث منفی شدن بار غشاء می شوند ( بار خود غشاء، نه سطح درونی غشاء نسبت به بیرون آن). 
 - در ایجاد گلیکوکالیکس نقش دارند.
 - در تداخل بین سلولی (Cell to cell interaction ) نقش دارند.
 
انتقال مواد از خلال غشاء سلولی 
 - انتقال مواد محلول در چربی: 

2 و 2 O ، 2 N از طریق بخش لیپیدی به راحتی صورت میگیرد. مثل انتقال CO
ü عامل مهم تعیین کننده سرعت انتقال مواد محلول در چربی : میزان حلالیت در چربی است . 
20 ، CO2 ü برابر راحت تر از O2 جابه جا می شود ، چوت میزان حلالیت CO2 در چربی 20 برابر O2 است.

و...

 

قسمتی از متن جزوه شماره 2:


فصل اول: سلولهای خونی، ایمنیو انعقاد خون
گلبولهای قرمز خون
گلبولهای قرمز خون که اریتروسیت هم نامیده میشوند حاوی پروتئینی به نام هموگلوبین هستند که اکسیژن را از ریه ها به بافتها حمل میکند. اگر هموگلوبین در داخل گلبولهای قرمز محصول نباشد، از کلیه ها فیلتره می شود.
گلبولهای قرمز همچنین حاوی آنزیم کربنیک انهیدراز هستند که واکنش میان آب و دی اکسی د کربن را برای تولیدکاتالیز م یکند. این امر سبب میشود تا در داخل گلبول قرمز عمل بافری شدن خون نیز (H2CO اسید کربنیک ( 3 انجام بگیرد.
شکل و غلظت گلبولهای قرمز خون
گلبول قرمز طبیعی به شکل یک قرص مقعرالطرفین است که نازکترین بخش آن مرکز گلبول میباشد. البته شکل گلبول قرمز در خلال عبورش از مویرگها تغییر می یابد.
در مردان سالم، میانگین تعداد گلبولهای قرمز در هر میلیمتر مکعب خون 5200000 و در زنان سالم 4700000 عددمی باشد.
هر گلبول قرمز می تواند حدود 34 گرم هموگلوبین را در هر 100 میلیلیتر از سلول تغلیظ نماید. به طوری که در مردان طبیعی در هر 100 میلیلیتر خون به طور متوسط 15 گرم هموگلوبین و در زنان طبیعی در هر 100 میلیلیتر خون 14گرم هموگلوبین وجود دارد.
تولید گلبول قرمز
گلبولهای قرمز که در ابتدا دارای هسته میباشند در هفتههای نخست زندگی رویانی در کیسه زرده تولید میشوند. درسه ماه دوم بارداری، کبد به محل اصلی تولید گلبولهای قرمز تبدیل میشود؛ اگر چه مقداری نیز در طحال و گرههای لنفاوی تولید میگردند. سپس در ماههای آخر بارداری و پس از تولد، گلبول قرمز منحصرا دًر مغز استخوان تولید میگردد. مغز تمامی استخوان ها تا سن 5 سالگی قادر به تولید گلبول قرمز هستند ولی پس از آن، مغز استخوان های دراز به غیر از قسمت پروگزیمال استخوانهای بازو و درشت نی در سال 20 سالگی از چربی انباشته شده و نمیتوانند گلبولقرمز بسازند، اما مغز استخوانهای پهن مانند مهره ها، جناغ و دنده ها تا آخر عمر میتوانند گلبول بسازند.

مراحل تمایز گلبولهای قرمز خون
اولین سلول حاصل از کلونی سازنده گلبول قرمز، پرواریتروبلاست است. هر کدام از پرواریتروبلاستها چندین بار تقسیم میشوند و اولین نسل از آنها، اریتروبلاست بازوفیلی میباشد که میتواند رنگهای بازی را به خود بگیرد. این سلولها حاوی مقدار کمی هموگلوبین هستند، به تدریج محتوای هموگلوبین در آنها زیاد شده، هسته کوچک میشود و شبکهئآندوپلاسمی هم از بین میرود. در این زمان این سلولها رتیکولوسیت نامیده میشوند. رتیکولوسیتها حاوی بقایایئدستگاه گلژی، میتوکندری و چند ارگانل سیتوپلاسمی دیگر هستند. رتیکولوسیتها یا عمل دیاپدز (عبور از منافذ غشای مویرگی به وسیله فشرده کردن خود) در مغز استخوان وارد مویرگهای خونی میشوند. رتیکولوسیتها ظرف 1 الی 2 روز پس از ورود به مویرگهای خونی به اریتروسیتهای بالغ تبدیل می شوند.
6 آورده شده - به طور کلی، غلظت رتیکولوسیتها در خون کمتر از 1% است. تمام مراحل ساخت گلبول قرمز در شکل 2 است.
تنظیم تولید گلبولهای قرمز خون
تولید گلبولهای قرمز خون باید تحت کنترل باشد تا کمبود آن سبب هیپوکسی بافتی و ازدیاد آن سبب غلیظ شدن خون نگردد. هر عاملی که سبب کاهش اکسیژناسیون بافتی شود میزان تولید گلبولهای قرمز را افزایش خواهد داد. مثلاً خونریزی یا زندگی در مناطق مرتفع که سبب کاهش اکسیژناسیون بافتها میشوند، ساخت گلبولهای قرمز را افزایشمی دهند.

و...

 

برای مشاهده و دانلود جزوه فیزیولوژی (قسمت اول) رشته تغذیه در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه فیزیولوژی (قسمت دوم) رشته تغذیه در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه فیزیولوژی (نسخه کامل) رشته تغذیه در این قسمت کلیک کنید.


قیمت : 33000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه فیزیولوژی

جزوه فیزیولوژی گیاهی

جزوه فیزیولوژی پزشکی

دانلود جزوه فیزیولوژی

جزوه فیزیولوژی کنکور

جزوه فیزیولوژی کنکور ارشد

جزوه فیزیولوژی کنکور دکتری

فیزیولوژی

جزوه فیزیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه فیزیولوژی دانشگاه پیام نور

جزوه فیزیولوژی دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :33000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 340
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 114
حجم 9/3 مگابایت
دسته جزوه
logo-samandehi