جزوه جامعه شناسی رشته بهداشت

جزوه جامعه شناسی رشته بهداشت
(0)

توضیح کوتاه

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته آموزش بهداشت مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است ، در قالب pdf و در 361 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


علت پیدایش نظریه های جامعه شناسی
نظریه
Social Fact واقعیت اجتماعی
پارادایم واقعیت اجتماعی
مارکسیسم انتقادی فرانکفورت
اشپنگلر: (نظریه چرخشی)
ساخت گرایی: لوئی اشتروس
روایت های کوچک منطقه ای
behaviourism : پارادایم رفتار گرایی
فواید نظریه های جامعه شناسی
فرق بین نظریه اجتماعی و نظریه های جامعه شناسی
اساس شکل گیری نظریه ها
مکاتب کلان
مکاتب تلفیقی
(Concept) : مفاهیم
 (School and Theory) : نظریه و مکتب
(Ideal type) : تیپ ایده آل
(Paradiym) : پارادایم
ویژگیهای مکتب کلاسیک (سنتی)
اصول مکتب پوزیتویسم
تقسیم بندی علوم ازدیدگاه کنت
 (Functionalism) : مکتب فونکسیونالیسم
جامعه شناسی از نظر دورکیم
آنومی و بی هنجاری دورکیم
مفاهیم عمده پارسونز
نظریه از دیدگاه پارسونز
کنش اجتماعی
عقاید پارسونز در زمینه خرد
سه اصل اساسی کارکرد گرایی
 Refrence group: گروه های مرجع مرتون
جفری الگزندر: (جدید)
(Marxism) مکتب مارکسیسم
جنبههای ازخود بیگانگی
مارکسیسم هگلی (مارکسیسم اروپایی)
مارکسیسم ساختاری
اصول مکتب مارکسیسم ساختاری
مارکسیست های اقتصادی
مارکسیست های انتقادی
نئومارکسیسم
مارکسیست تحلیلی
مارکسیست انتخاب عقلایی
مارکسیست تجربی
مکتب تفهمی
مفاهیم بنیادی وبر
تیپ ایده ال
ویژگیهای تیپ ایده ال از نظر وبر: Bureacracy بروکراسی
خود: (ژست رفتاری)
مفهوم کنش متقابل پیوسته و گسسته
مفاهیم حساس و سیال بلومر
استرایکر: (معاصر) 
 (Exchange Theory) : مکتب مبادله
مبادله نابرابر: (برخلاف مبادله برابر هومنز
تقسیم بندی ارزشها
 (Phenomenology) : مکتب پدیدار شناسی
مکتب روش شناسی مردمی یا مردم روش
گارفینگل
رندل کالینز(Structuralism) : مکتب ساخت گرایی
روانکاوی فروید: (کلید ناخودآگاه
ژان پیاژه
فوکو
مکتب تطور گرایی
(Conflict Theroy) : مکتب تقابل یا کشمکش
نظریههای جامعه شناسی
در بحث وبری
پیر بوردیوK-Marx کارل مارکس
طرح نمایشی دیالکتیک جامعه شناسی 
E-DurKiem)  امیل دورکیم
(Max Weber)  ماکس وبر
Verstehen)  ورشتن
causeilty)  علیت
 (Ideal type) - نمونه ایده آل
Valuseonla Research ارزشها و تحقیق
substantive sociology) جامعه شناسی محتوایی
(social action) کنش اجتماعی
class ,prestige,party طبقه حیثیت و حزب
جامعه شناسی پدیدار شناسانه و روش شناسی مردمی
Ethno-methodology روش شناسی مردمی
نظریه مبادله 
قضایای اصلی هومنز 
Structural sociology جامعه شناسی ساختاری
Structural Marksism مارکسیسم ساختی
post-structeralism ما بعد ساختگرایی
 The system Theory نظریه سیستم ها
جذابیتهای ساختگرایی 
 Structural Theory نظریۀ ساختی
نظریه ساختی پیتر بلا 
Network Theory نظریۀ شبکه ها
ترکیب سطح خرد و کلان
سطوح افقی خرد  کلان 
ترکیب عملکرد  ساخت 
ترکیب جامع نظریه های جامعه شناسی 
ترکیب جامع در نظریه های جامعه شناسی قسمت دوم 
مجموعه تست سال های اخیر مجموعه 1
 پاسخنامه مجموعه تست سال های اخیر مجموعه 1
مجموعه تست سال های اخیر مجموعه 2
 پاسخنامه مجموعه تست سال های اخیر مجموعه 2
مجموعه تست سال های اخیر مجموعه 3
 پاسخنامه مجموعه تست سال های اخیر مجموعه 3
مجموعه تست سال های اخیر مجموعه 4
 پاسخنامه مجموعه تست سال های اخیر مجموعه 4
مجموعه تست
پاسخنامه
مجموعه تست
پاسخنامه
منابع

قسمتی از متن جزوه:


علت پیدایش نظریه های جامعه شناسی:
سرچشمه بی نظمی و اغتشاش در ساختارهای جامعه فرانسه
برگرداندن نظم به جامعه
رشد شهرنشینی
صنعتی شدن
رشد انحراف و بزهکاری
رشد علم و روشنفکری
دگرگونی های مذهبی
نظریه:
روشی ؛ رابطه منطقی بین دو پدیده که با آزمایشات متعـدد اثبـات شـده و بـرای نشـان دادن بخشـی از واقعیـتهـای
اجتماعی است
گفتارها: متغیر مستقل
اگزیوم ها: متغیر وابسته
بینشی ؛
توسلی: هم نگری جامع قضایای متعدد، در قالب یک مجموعه به هم پیوسته و منطقی، برای تبیین بخشی از واقعیتهایاجتماعی میباشد.
ریتزر: نظام دامنۀ گستردهای از افکار، که با اصلیترین قضایای مهم مربوط به زندگی انسان در ارتباط است.
ریتزر: یک رشته قضایای مرتبطی کـه زمینـه را بـرای تنظـیم دانـش، تبیـین و پـیش بینـی زنـدگی اجتمـاعی و ایجـاد فرضیه های نوین تحقیق فراهم میکند.
پارادایم:
تصویر بنیادی، چارچوب مفهومی و هستۀ مرکزی هر علم.
پارادایم هر علم: رابطۀ دائمی، و مستقیم با ابزار تجزیه و تحلیل آن علم دارد.کوهن (توماس): پیشرفت هر علم را بر اساس تغییر و تحول در پارادیم است.
کتاب: ساختار انقلابات علمی
تقسیم بندی پارادایم جامعه شناسی از نظر (ریتزر):
پارادایم واقعیت اجتماعی
تعریف یا تفهیم اجتماعی
پارادایم رفتار اجتماعی

پارادایم تعریف یا تفهیم اجتماعی social definition:
(که انسان را در موقعیت کنش قرار میدهد) انسان نه تنها حضور کاملاً فعالانه دارد، بلکه در تعریف موقعیت و تفسیر آنخلاق و نوآور است. در این پارادایم انسان دارای نیت و انگیزه است. یعنی انسان کنش اجتمـاعی انجـام مـیدهـد. یعنـی ساختارهای جامعه کاری انجام نمی دهند بلکه این انسانها هستند که ساختارها را میسازند و در زمینه خرد بحث می شود.
مجموعه تست سال های اخیر (مجموعه 4)
1-کدام یک از گویههای زیر منطبق با نظریه ویلفر دوپارتو است؟
1) دگرگونی سیاسی و اجتماعی از تغییر در شیوههای تولید هر جامعه سرچشمه میگیرد.
2) وقوع دگرگونی سیاسی و اجتماعی در اثر از خود بیگانگی اکثریت روی میدهد.
3) وقوع تغییر سیاسی و اجتماعی درگرو حرکت تودههای مردم است.
4) هر گونه دگرگونی سیاسی واجتماعی مهم در سطح و بعد نخبگان رخ میدهد.


2-از نظر هومنز کدام دسته از مفروضات جامعه شناسی بهدرستی قدرت تبیین واقعیات اجتماعی را دارند؟
1) مفروضاتی که دارای بار تاریخی است.
2) مفروضاتی که متأثر از ویژگیهای روانشناختی است.
3) مفروضاتی که دارای ماهیت وجدان جمعی است. مفروضاتی که دارای ماهیت نمادین است.
4) مفروضاتی که دارای ماهیت نمادین است.


3-از نظر بلومر کنش در متن جامعه با توجه به چه عامل یا عواملی سازمان پیدا میکند؟
1) تفسیر کنش گر                                   2) فشارهای ناشی از محیط
3) فضای فرهنگی حاکم در جامعه            4) نیازهای روانی کنش گر


4-حد فاصل کار کلی مجرد و کار ضروری اجتماعی را مارکس چه عنوان داده است؟
1) ارزش هزینهای   2) ارزش سرمایه ثابت   3) ارزش اضافی   4) ارزش مبادلهای


5-از نظر دارندورف ساختارهای اجتماعی در چه شرایطی تغییر میکند؟
1) با افزایش گروههای فشار در جامعه   2) با زیر سؤال رفتن مشروعیت قدرت
3) با توسعه معنی دار تکنولوژی   4) با افزایش انرژی و اطلاعات درواحدهای اجتماعی


6-مرتون با نقد کدام یک از اصول کارکردگرایی مفهوم تضاد را وارد تحلیلهای کارکردگرایی میکند؟
1) الزام              2) ضروریت               3) عمومیت                4) وحدت

پاسخنامه مجموعه تست سال های اخیر (مجموعه 4)
1-گزینه (4) صحیح است .
2-گزینه (2) صحیح است .
3-گزینه (1) صحیح است .
4-گزینه (3) صحیح است .
5-گزینه (2) صحیح است .
6-گزینه (3) صحیح است .
و...

 


قیمت : 30000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

جزوه جامعه شناسی دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :30000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 361
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 86
حجم 5/1 مگابایت
دسته جزوه
logo-samandehi