جزوه تئوری مدیریت رشته مهندسی فن آوری اطلاعات

جزوه تئوری مدیریت رشته مهندسی فن آوری اطلاعات
(0)

توضیح کوتاه

این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته مهندسی فن آوری اطلاعات برای تشریحی آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد می باشد که به همراه مجموعه تست ها با پاسخ تشریحی برای کنکوری ها ارائه شده است ، در دو بخش در قالب pdf و در 731 صفحه .

توضیح کامل

فهرست مطالب :


جزوه شماره یک

فصل اول: کلیات
نکات فصل اول 
تست های فصل اول 
پاسخنامه
فصل دوم: برنامه ریزی
نکات فصل دوم 
تست های فصل دوم 
پاسخ نامه 
فصل سوم: سازماندهی
نکات فصل سوم
تست های فصل سوم
پاسخ نامه
فصل چهارم: رهبری
نکات فصل چهارم
تست های فصل چهارم
پاسخنامه
فصل پنجم: بسیج منابع و امکانات
نکات فصل پنجم
تست های فصل پنجم 
فصل ششم :کنترل
نکات فصل ششم 
تست های فصل ششم 
پاسخ نامه
فصل هفتم : تصمیم گیری
نکات فصل هفتم 
تست های فصل هفتم 
فصل هشتم: خلاقیت و نوآوری در سازمان
نکات فصل هشتم 
تست های فصل هفتم 
پاسخ نامه 
فصل نهم: انگیزش
نکات فصل نهم
تست های فصل نهم
پاسخ نامه 
فصل دهم: انگیزش و رفتار
نکات فصل دهم
تست های فصل دهم
پاسخ نامه
فصل یازدهم: نگرش
نکات فصل
تست های فصل یازدهم 
پاسخ نامه
فصل دوازدهم: ارتباطات
نکات فصل دوازهم 
تست های فصل دوازدهم
پاسخ نامه
فصل سیزدهم: ادراک
نکات فصل سیزدهم
تست های فصل سیزدهم
پاسخ نامه 
فصل چهاردهم: تحلیل مراوده ای
نکات فصل چهاردهم 
تست های فصل چهاردهم 
پاسخ نامه
فصل پانزدهم: یادگیری
نکات فصل پانزدهم 
تست های فصل پانزدهم 
پاسخ نامه 
فصل شانزدهم: تیم و گروه
کات فصل شانزدهم 
تست های فصل شانزدهم 
پاسخ نامه 
فصل هفدهم: قدرت
نکات فصل هفدهم.
تست های فصل هفدهم
پاسخ نامه
فصل هجدهم: تعارض و تضاد
نکات فصل هجدهم 
تستهای فصل هجدهم 
پاسخ نامه 
فصل نوزدهم: فرهنگ
نکات فصل نوزدهم 
تست های فصل نوزدهم 
پاسخ نامه
فصل بیستم: تغییر سازمانی
نکات فصل بیستم 
تست های فصل بیستم 
پاسخ نامه
فصل بیست و یکم: ترکیبی از تئوری های مدیریت
نکات فصل بیست و یکم
تست های فصل بیست و یکم
پاسخ نامه
فصل بیست و دوم: مدیریت منابع انسانی
نکات فصل بیست و دوم 
تست های فصل بیست و دوم 
پاسخ نامه
فصل بیست و سوم: تجزیه و تحلیل شغلی
تست های فصل بیست و سوم.
تست های فصل بیست و سوم
پاسخ نامه 
فصل بیست و چهارم: فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی
نکات فصل بیست و چهارم
تست های فصل بیست و چهارم
پاسخ نامه
فصل بیست و پنجم: فرآیند کارمندیابی و انتخاب
نکات فصل بیست و پنجم
تست های فصل بیست و پنجم
پاسخ نامه 
فصل بیست و ششم: فرآیند اجتماعی کردن و آموزش کارکنان
نکات فصل بیست و ششم 
تست های فصل بیست و ششم 
پاسخ نامه
فصل بیست و هفتم: ارزیابی عملکرد
نکات فصل بیست و هفتم 
تست های فصل بیست و هفتم 
پاسخ نامه
فصل بیست و هشتم: سیستم پاداش، حقوق و دستمزد
نکات فصل بیست و هشتم 
تست های فصل بیست و هشتم 
پاسخ نامه 
فصل بیست و نهم: تجزیه و تحلیل سیستم
نکات فصل بیست و نهم
تست های فصل بیست و نهم
پاسخ نامه
فصل سی ام: طراحی سیستم ها
نکات فصل سیام 
تست های فصل سیام 
پاسخ نامه
منابع 

 

جزوه شماره دو

 فهرست مطالب :


بخش اول:کلیات مدیریت
فصل اول: کلیات مدیریت
فصل دوم: مکتب کلاسیک
فصل سوم: مکتب نئوکلاسیک (روابط انسانی)
فصل چهارم: مکتب سیستمی
فصل پنجم: دیدگاه مدیریت اقتضایی
بخش دوم : برنامه ریزی، تصمیم گیری و خلاقیت
فصل ششم: برنامه ریزی
فصل هفتم: تصمیم گیری(Decision Making)
فصل هشتم: خلاقیت
(MIS) فصل نهم: سیستم های اطلاعاتی مدیریت
بخش سوم:سازمان دهی
فصل دهم: سازماندهی 
فصل یازدهم: تئوری سازمان
بخش چهارم:نظریه های رهبری
فصل سیزدهم: کنترل
بخش ششم:رفتار سازمانی 
فصل چهاردهم: رفتار سازمانی
فصل پانزدهم: انگیزش
فصل شانزدهم: ارتباطات(communication) 
فصل هفدهم: ادراک
فصل هجدهم: تعارضConflict 
فصل نوزدهم : فرهنگ سازمان
مجموعه تست
پاسخنامه
مجموعه تست
پاسخنامه
مجموعه تست
پاسخنامه
منابع 

 

قسمتی از متن جزوه شماره 1 :


فصل اول: کلیات  
  
مفهوم مدیریت  
مفهوم مدیریت: فراگرد به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی برمبنای یک نظام ارزشی پذیرفتـه شـده اسـت 
که از طریق برنامهریزی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده صورت میگیرد .  
مفاهیم اساسی سازمان: سازمانها تشکلهای انسانی هستند بنابراین در هر سازمان باید مفاهیم چندی مشخص گردد در تعریفی که رابینز و دقت از سازمان دارند آن را پدیدههای اجتماعی میدانند که براساس حد و مرز به طور نسبی مشخص به منظور یک هدف مشترک به کار گرفته میشود. بنابراین در سازمان مجموعهای از افراد همکاری هدفمندی خواهند داشـت و از تقسیم کار بهره مند میشوند .  
سطوح سازمان  
1. سطح عملیاتی: تصمیمات ساختاری در این سطح اتخاذ میشود .
2. سطح میانی: حلقه واسطه بین مدیران عملیاتی و عالی هستند و در تنظیم برنامههای میان مدت شرکتمیکنند.
3.سطح عالی: مسئولیت اصلی آنها تعیین اهداف، استراتژیها و طرح سازمان است.  
ابعاد سازمان  
بیانگر مفاهیم درونی و بیرونی اثرگذار بر سازمان است که توسط دفت (Daft) به صورت زیر بیان میشود :
الف. ابعاد ساختاری: بیانگر ویژگیهای درونی هستند و مبنایی جهت مقایسه و اندازه گیری سازمان به دست میدهد .
:1. تمرکزگرایی بیانگر تمرکز اختیارات در یک نقطه ی سازمانی است هرگاه اختیارات سـازمانی بـرای تصـمیم گیـری در رأس سازمان وجود داشته باشد به آن سازمان، سازمان متمرکز گفتهمیشود .  
منظور از حدود اختیار این مفاهیم است: 1ـ حق تصمیم گیری 2ـ حق تشویق 3ـ حق اجرا 4ـ حق تنبیه  
.2 رسمی : گرایی به قوانین مدون و مکتوب در سازمان اطلاق میشود، که به صورت روشها، رویه ها، شرح وظـایف و دسـتورالعمل ابلاغ می  گردد   
  
:3. پیچیدگی به پراکندگی کار در سطوح یا مناطق اشاره دارد و به صورت زیر قابل سنجش است.  
ـ عمودی: تعداد سطوحی که در سلسله مراتب اختیار وجود دارد.  
ـ افقی: تعداد مشاغل در سراسر سازمان را در بر میگیرد که در این صورت سازمان تبدیل به سازمان تخـت یـا مسـطح میشود   
ـ جغرافیایی: به محلها و مناطق جغرافیایی اشاره دارد.  
4. سلسله مراتب و اختیارات: بیـانگر حـدود اختیـارات یـک سـطح مـدیریتی در ادارهی افـراد تحـت نظـارت اسـت.  
صاحبنظران معتقدند سلسله مراتب اختیارات با مفهوم حیطه ی نظارت مرتبط اسـت. منظـور از حیطـه ی نظـارت تعـداد  نفراتی است که به یک مدیر گزارش میدهند. در سازمانهای تحت حیطه ی نظارت گسترده و در سـازمانهـای عمـودی  حیطه ی نظارت محدود است. بنابراین حیطه ی نظارت و سلسله مراتب اختیارات رابطه ای معکوس با هم دارند.
5 : . تخصص گرایی مترادف با تقسیم کار است.  
6. استانداردگرایی: یعنی آنکه بسیاری از کارهای مشابه به روش یکسان و همانند انجام شوند.  استاندارد بسته به نوع کار و زمان انجام کار متفاوت است.  
7 : . حرفهگرایی با شاخص تحصیلات سنجیده میشود و به میزان آموزش رسمی که توسط کارکنان سـازمان کسـب شـده اسـت اطلاق میگردد.  
  
8. نسبت کارکنان: براساس محاسبهی تعداد مدیریت بـه کارکنـان، تعـداد کارکنـان اداری بـه عملیـاتی و ... مشـخص میگردد. نسبتها بیانگر ابعاد ساختاری در سازمانند.  
ب. ابعاد محتوایی: بیانگر مفاهیم پیرامونی سازمان بر مفاهیم ساختاری است.  
1. اندازه: شاخص اندازه در سازمان با تعداد نفرات انسانی به طور عمده شناسایی میگردد. بنـابراین بـرای تعیـین انـدازه یک سازمان تعداد افراد میتواند بیانگر سازمان از نوع کوچک، متوسط یا بزرگ میباشد .  
2.اهداف و استراتژی : ها نتایج قابل انتظار و قابل انـدازهگیـری اسـت و اسـتراتژیهـا راه رسـیدن بـه اهـداف را معـین مینمایند.  
3 : . فنآوری به فنون، روشها، ابزار و تجهیزاتی که در جهت کسب اهداف سازمانی به کار گرفته میشوند اطلاق میگردد  .

 نکات فصل اول 
1ـ در نتیجه انقلاب صنعتی و سرعت گرفتن تدریجی پیشرفت تکنولوژی، زمینه برای تولید انبوه فـراهم شـده و موجـبجدایی مالکیت و مدیریت شد. 
2ـ مکتب اصالت نفع، طرفداران این مکتب ملاک دوستی یک عمل را در نتایج آن جستجو میکنند نه در شیوه انجام آن و به سوددهی عمل . میاندیشیدند 
3ـ مهمترین جنبه نظم اداری جنبه این ارتباط است که چه کسی به چه کسی فرمان دهد، از این دیدگاه مفهـوم اداره و مفهوم اختیار با هم رابطه نزدیکی پیدا میکند 

تستهای فصل اول
1ـ مهارت و قدرت درک پیچیدگیهای کل سازمان و تشخیص موقعیت و جایگاه عملکرد خود در سـازمان رامهارت ......... مینامند. 
 )1 ادراکی          2) انسانی              3) فنی                4) مدیریتی 


2ـ کدامیک از اصول فایول بر ضرورت اجرای برنامه واحد توسط مدیر واحد تأکید دارد؟ 
1) وحدت فرماندهی        2 ) وحدت مدیریت           3) انضباط           4)تمرکز 


3ـ مدیرانی موفقتر هستند که با شناخت فراگرد ......... انسانها، خود را برای برخورد با برداشت های متفاوت افراد در محیط کار آماده سازند. 
 1) نگرشی              2) ادراکی                  3) تخصصی              4) ارتباطی 


4ـ ویژگیهای طراحی ساختار سازمانی عبارتنداز: 
1) رسمیت، پیچیدگی، تمرکز                  2) قدرت، اختیار، رسمیت 
3) محیط، استراتژی، تکنولوژی              4) حیطه نظارت، قدرت، رسمیت 


 5 ـ در مورد نسبتهای نیروی کار یک سازمان معمولا: 
1 ) در سازمانهای کوچک و بزرگ نسبت نیروی ستادی به تولید بیشتر است. 
2 ) در سازمانهای کوچک نسبت نیروهای ستادی بیشتر از نیروهای تولید است. 
3 ) در سازمانهای بزرگ نیروهای ستادی بیشتر از نیروهای تولیدی است. 
4) هیچکدام از موارد بالا 


6ـ توانایی تفکر در قالب مدلها ـ چارچوبها و روابط گسترده که در سطوح بالای سازمانی اهمیت بسـزایی
دارد اصطلاحاً مهارت ......... نامیده میشود. 
1) فنی 2) انسانی 3) نظری 4) ادراکی «32» تئوری مدیریت (قسمت اول) 
 
 
7ـ اصلیترین فلسفه وجودی مدیریت علمی این فرض است که برای انجام کارها: 
1) چندین راه بهتر وجود ندارد. 2) یک بهترین راه وجود دارد. 
3) چندین راه بهتر وجود دارد. 4) یک بهترین راه وجود ندارد. 


8ـ از دیدگاه اسکات دلیل رشد و توسعه سازمانها و فراگیری آنها در همه جنبههای زندگی امروزی، کـدام است؟ 
1) رشد و توسعه تولیدات کالاها        2) تسهیل و روانی کارها در تشکیلات 
3) بوروکراتیزه شدن جنبههای مختلف زندگی       4) عقلانی شدن جنبه های مختلف زندگی 
و...

 

قسمتی از متن جزوه شماره 2 :


بخش اول:کلیات مدیریت
فصل اول: کلیات مدیریت


تعریف نظریه (Theory)  
نظریه در معنای مشخص آن، فرضیه های واقعی و مستقل و قابل مشاهده را مورد بررسی قرار میدهد و تبیـین مـ یکنـد.  
(گلوکسمن) تئوری (= نظریه)، در لغت به معنای اندیشیدن و تحقیق آمده که از «تئوریای» یونانی گرفته شـده اسـت. بـا گسترش علوم، مفهوم این واژه نیز توسعه یافته و به اندیشیدن و تحقیق درباه هر مسأله ی اطلاق شده است.  
تعریف نظریه توسط آقای گلدمن:  
«نظریه، همنگری جامع قضایای متعدد در قالب یک مجموعۀ پیوسته و منطقی است که به کمک آن مـیتـوان برخـی از پدیدهها را تبیین کرد، نظریه به صورت مفروض مورد قبول دانشمندان است».این تعریف به حقیقت نظریه نزدیکتراست.  
مکتب  
مفهوم دیگری که با مفهوم نظریه پیوستگی متقابل دارد، «مکتب» است. مکاتب گوناگون تعریفهای مختلفی بـرای نظریـه ارائه میدهند و ماهیت آنها نیز توسط نظریههای بنیادین آنها تعیین میشود. در تعریف این مفهوم جدید می : توان گفت  
حوزة تفکر علمی یا گرایشهای فکری مشابه و نزدیک به هم را کـه احیانـاَ یکـدیگر را تحـت تـأثیر قـرار مـیدهنـد و یـا هزمین های خاصی را برای تحقیق و تتبع و نظریه پردازی ممکن است بپذیرند، مکتب مینامند. معمولاًَ هـر مکتبـی حـول یک محور اندیشۀ اصلی و به همت یک بنیانگذار، تشکیل میشود و پیروانش اصول و ضـوابط و نحـوة تفکـر آن را دنبـال میکنند .  
بعلاوه یک مکتب با توجه به گرایشها و نظریههای مختلف درونیاش، نسبت به نظریه، کلیتر و عـامتر اسـت و نظریـه بـر خلاف مکتب، ساختی علمی دارد. (توسلی )1376  
مجموعه تست  
 -1  عبارت است از مجموعهای از افراد که برای تحقق اهدافی معین همکاری میکنند و از اصل تقسیم ..........کار پیروی میکنند.  
الف) سازمان               ب) گروه               ج) تیم               د) مدیریت  


 -2 شاخصی که هزینه منابع صرف شده در فراگرد کسب هدف را ارزیابی میکند، چه نام دارد ؟ 
الف) بهره وری            ب) اثر بخشی              ج) کارایی           د) ارزشیابی 


 -3 برای ارزیابی کار یا میزان کسب هدف از شاخص.......................... استفاده . میکنند  
الف) بهره وری ب) اثربخشی ج) کارایی د) ارزشیابی  


 -4 انجام درست کار را ............ و انجام کارهای درست را ............. مینامند.  
الف) اثر بخشی ـ کارایی                         ب) کارایی ـ اثر بخشی  
ج) اثر بخشی ـ بهره وری                         د) بهره وری ـ کارایی  


 -5 مدیری که بتواند حداقل نتیجه قابـل قبـول را بـا اسـتفاده از ابزارهـایی نظیـر تنبیـه و تـوبیخ فـراهم سازد........... نامیده میشود.  
الف) مدیر کارا                            ب) مدیر مؤثر و اثر بخش  
ج) مدیر موفق                            د) مدیر محافظه کار  


 -6 بهترین نوع تحقیق در مدیریت کدام است ؟ 
الف) مطالعه سرگذشتها و قضاوتهای افراد ب) مطالعه موارد خاص در سازما نها  
ج) مطالعه آزمایشگاهی               د) بررسی میدانی 


 -7 به اعتقاد آدیزس، برای اداره مؤثر هر سازمان کدام نقش است که همه مدیران ناگریز به ایفای آن هستند و نمیتوانند به دیگری محول کنند ؟ 
الف) ترکیب کنندگی            ب) تولیدی               ج) ابداعی               د) اجرایی 
  
 -8 در خرده سیستم" اداری - ساختاری" مدیران به ایفای کدام نقش میپردازند؟  
الف) نقش تولیدی                       ب) نقش ابداعی  
ج) نقش اجرایی                           د) نقش ترکیب کنندگی  


 -9 آن بخش از مدیریت که از طریق کسب تجارت و اندوخته ها و بکارگیری آنها در شرایط گوناگون حاصـل میشود را................ می نامند.  
الف) علم مدیریت      ب) مدیریت علمی      ج) یادگیری       د) هنر مدیریت     


 -10 بیشتر وقت این مدیران صرف تحلیل دادهها و آماده سازی اطلاعات برای تصمیمگیری و تنظیم برنامههـا و طرحهای عملی میشود و به طور کلی ترکیب کاری آنان مبتنی بر فعالیت عملـی کمتـر و فعالیـت فکـری بیشتر است. 
الف) مدیران عملیاتی                     ب) مدیران میانی  
ج) مدیران عالی                             د) مدیریت منابع انسانی
و...

 

برای مشاهده و دانلود جزوه تئوری مدیریت (قسمت اول) رشته مهندسی فن آوری اطلاعات در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه تئوری مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فن آوری اطلاعات در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه تئوری مدیریت (نسخه کامل) رشته مهندسی فن آوری اطلاعات در این قسمت کلیک کنید.

 

 


قیمت : 68000 تومان


کلمات کلیدی


تئوری مدیریت

تئوری مدیریت پیشرفته

جزوه تئوری مدیریت

دانلود جزوه تئوری مدیریت

جزوه تئوری مدیریت رشته فناوری اطلاعات

جزوه تئوری مدیریت رشته کامپیوتر

دانلود جزوه تئوری مدیریت رشته کامپیوتر

جزوه تئوری مدیریت فن آوری اطلاعات

نظریه های رهبری

بسیج منابع

خلاقیت و نوآوری در سازمان

تئوری های مدیریت

مدیریت منابع انسانی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :68000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 731
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 211
حجم 19/1 مگابایت
دسته جزوه
logo-samandehi