جزوه تئوری مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فن آوری اطلاعات

جزوه تئوری مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فن آوری اطلاعات
(0)

توضیح کوتاه

این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته مهندسی فن آوری اطلاعات برای تشریحی آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد می باشد که به همراه مجموعه تست ها با پاسخ تشریحی برای کنکوری ها ارائه شده است ، در قالب pdf و در 369 صفحه.

توضیح کامل

 فهرست مطالب :


بخش اول:کلیات مدیریت
فصل اول: کلیات مدیریت
فصل دوم: مکتب کلاسیک
فصل سوم: مکتب نئوکلاسیک (روابط انسانی)
فصل چهارم: مکتب سیستمی
فصل پنجم: دیدگاه مدیریت اقتضایی
بخش دوم : برنامه ریزی، تصمیم گیری و خلاقیت
فصل ششم: برنامه ریزی
فصل هفتم: تصمیم گیری(Decision Making)
فصل هشتم: خلاقیت
(MIS) فصل نهم: سیستم های اطلاعاتی مدیریت
بخش سوم:سازمان دهی
فصل دهم: سازماندهی 
فصل یازدهم: تئوری سازمان
بخش چهارم:نظریه های رهبری
فصل سیزدهم: کنترل
بخش ششم:رفتار سازمانی 
فصل چهاردهم: رفتار سازمانی
فصل پانزدهم: انگیزش
فصل شانزدهم: ارتباطات(communication) 
فصل هفدهم: ادراک
فصل هجدهم: تعارضConflict 
فصل نوزدهم : فرهنگ سازمان
مجموعه تست
پاسخنامه
مجموعه تست
پاسخنامه
مجموعه تست
پاسخنامه
منابع 

قسمتی از متن جزوه:


بخش اول:کلیات مدیریت
فصل اول: کلیات مدیریت


تعریف نظریه (Theory)  
نظریه در معنای مشخص آن، فرضیه های واقعی و مستقل و قابل مشاهده را مورد بررسی قرار میدهد و تبیـین مـ یکنـد.  
(گلوکسمن) تئوری (= نظریه)، در لغت به معنای اندیشیدن و تحقیق آمده که از «تئوریای» یونانی گرفته شـده اسـت. بـا گسترش علوم، مفهوم این واژه نیز توسعه یافته و به اندیشیدن و تحقیق درباه هر مسأله ی اطلاق شده است.  
تعریف نظریه توسط آقای گلدمن:  
«نظریه، همنگری جامع قضایای متعدد در قالب یک مجموعۀ پیوسته و منطقی است که به کمک آن مـیتـوان برخـی از پدیدهها را تبیین کرد، نظریه به صورت مفروض مورد قبول دانشمندان است».این تعریف به حقیقت نظریه نزدیکتراست.  
مکتب  
مفهوم دیگری که با مفهوم نظریه پیوستگی متقابل دارد، «مکتب» است. مکاتب گوناگون تعریفهای مختلفی بـرای نظریـه ارائه میدهند و ماهیت آنها نیز توسط نظریههای بنیادین آنها تعیین میشود. در تعریف این مفهوم جدید می : توان گفت  
حوزة تفکر علمی یا گرایشهای فکری مشابه و نزدیک به هم را کـه احیانـاَ یکـدیگر را تحـت تـأثیر قـرار مـیدهنـد و یـا هزمین های خاصی را برای تحقیق و تتبع و نظریه پردازی ممکن است بپذیرند، مکتب مینامند. معمولاًَ هـر مکتبـی حـول یک محور اندیشۀ اصلی و به همت یک بنیانگذار، تشکیل میشود و پیروانش اصول و ضـوابط و نحـوة تفکـر آن را دنبـال میکنند .  
بعلاوه یک مکتب با توجه به گرایشها و نظریههای مختلف درونیاش، نسبت به نظریه، کلیتر و عـامتر اسـت و نظریـه بـر خلاف مکتب، ساختی علمی دارد. (توسلی )1376  
مجموعه تست  
 -1  عبارت است از مجموعهای از افراد که برای تحقق اهدافی معین همکاری میکنند و از اصل تقسیم ..........کار پیروی میکنند.  
الف) سازمان               ب) گروه               ج) تیم               د) مدیریت  


 -2 شاخصی که هزینه منابع صرف شده در فراگرد کسب هدف را ارزیابی میکند، چه نام دارد ؟ 
الف) بهره وری            ب) اثر بخشی              ج) کارایی           د) ارزشیابی 


 -3 برای ارزیابی کار یا میزان کسب هدف از شاخص.......................... استفاده . میکنند  
الف) بهره وری ب) اثربخشی ج) کارایی د) ارزشیابی  


 -4 انجام درست کار را ............ و انجام کارهای درست را ............. مینامند.  
الف) اثر بخشی ـ کارایی                         ب) کارایی ـ اثر بخشی  
ج) اثر بخشی ـ بهره وری                         د) بهره وری ـ کارایی  


 -5 مدیری که بتواند حداقل نتیجه قابـل قبـول را بـا اسـتفاده از ابزارهـایی نظیـر تنبیـه و تـوبیخ فـراهم سازد........... نامیده میشود.  
الف) مدیر کارا                            ب) مدیر مؤثر و اثر بخش  
ج) مدیر موفق                            د) مدیر محافظه کار  


 -6 بهترین نوع تحقیق در مدیریت کدام است ؟ 
الف) مطالعه سرگذشتها و قضاوتهای افراد ب) مطالعه موارد خاص در سازما نها  
ج) مطالعه آزمایشگاهی               د) بررسی میدانی 


 -7 به اعتقاد آدیزس، برای اداره مؤثر هر سازمان کدام نقش است که همه مدیران ناگریز به ایفای آن هستند و نمیتوانند به دیگری محول کنند ؟ 
الف) ترکیب کنندگی            ب) تولیدی               ج) ابداعی               د) اجرایی 
  
 -8 در خرده سیستم" اداری - ساختاری" مدیران به ایفای کدام نقش میپردازند؟  
الف) نقش تولیدی                       ب) نقش ابداعی  
ج) نقش اجرایی                           د) نقش ترکیب کنندگی  


 -9 آن بخش از مدیریت که از طریق کسب تجارت و اندوخته ها و بکارگیری آنها در شرایط گوناگون حاصـل میشود را................ می نامند.  
الف) علم مدیریت      ب) مدیریت علمی      ج) یادگیری       د) هنر مدیریت     


 -10 بیشتر وقت این مدیران صرف تحلیل دادهها و آماده سازی اطلاعات برای تصمیمگیری و تنظیم برنامههـا و طرحهای عملی میشود و به طور کلی ترکیب کاری آنان مبتنی بر فعالیت عملـی کمتـر و فعالیـت فکـری بیشتر است. 
الف) مدیران عملیاتی                     ب) مدیران میانی  
ج) مدیران عالی                             د) مدیریت منابع انسانی
و...

 

برای مشاهده و دانلود جزوه تئوری مدیریت (قسمت اول) رشته مهندسی فن آوری اطلاعات در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه تئوری مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فن آوری اطلاعات در این قسمت کلیک کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه تئوری مدیریت (نسخه کامل) رشته مهندسی فن آوری اطلاعات در این قسمت کلیک کنید.

 

 


قیمت : 37000 تومان


کلمات کلیدی


تئوری مدیریت

تئوری مدیریت پیشرفته

جزوه تئوری مدیریت

دانلود جزوه تئوری مدیریت

جزوه تئوری مدیریت رشته فناوری اطلاعات

جزوه تئوری مدیریت رشته کامپیوتر

دانلود جزوه تئوری مدیریت رشته کامپیوتر

جزوه تئوری مدیریت فن آوری اطلاعات

نظریه های رهبری

بسیج منابع

خلاقیت و نوآوری در سازمان

تئوری های مدیریت

مدیریت منابع انسانی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :37000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 369
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 208
حجم 11/7 مگابایت
دسته جزوه
logo-samandehi