جزوه متون فقه رشته فقه و الهیات

جزوه متون فقه رشته فقه و الهیات
(0)

توضیح کوتاه

این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات و کتاب های رشته فقه و الهیات ویژه کنکور می باشد، در قالب pdf و در دو بخش 722 صفحه.

توضیح کامل

فهرست مطالب :


جزوه شماره 1

بخش اول: کتاب نکاح

بخش دوم: کتاب طلاق

بخش سوم: کتاب لعان

بخش چهارم: کتاب اقرا ر

بخش پنجم: کتاب غصب

بخش ششم: کتاب میراث

بخش هفتم: کتاب حدود

بخش هشتم : کتاب قصا ص

بخش نهم: کتاب دیات

بخش دهم : فرهنگ اصطلاحات فقهی

بخش یازدهم: سوالات تستی

پاسخنامه

منابع

 

جزوه شماره 2


فصل اول: عبادات
فصل دوم: در شروط نماز و آن هفت شرط است
فصل سوم، در چگونگی نماز
فصل چهارم در بقیه ی مستحبات نماز 
فصل پنجم: درا موری که نمازگزار باید ترک کند. 
فصل ششم: در بقیه ی نمازهای واجب
فصل هفتم: در بیان احکام خلل واقع در نماز
فصل هشتم: در قضای نماز
فصل نهم: در نماز خوف
فصل دهم: در نماز مسافر، [که باید به طور قصر برگزار شود]. 
فصل یازدهم: در جماعت
گفتار اول :ماهیت اجاره 
گفتار دوم: صیغه عقد اجاره 
گفتار سوم: موضوع عقد اجاره
گفتار چهارم: ضمان مستاجر
گفتار پنجم: شرایط صحت عقد اجاره 
گفتار ششم: احکام الاجاره 
گفتار هفتم: شروط المنفعه
گفتار هشتم: اجیر خاص و مطلق
گفتار نهم: عروض مانع 
گفتار دهم: ظهور عیب در منفعت
گفتار یازدهم: اجاره عین مستاجره 
گفتار دوازدهم: اسقاط منفعت 
گفتار سیزدهم: اختلاف نظر
گفتار چهاردهم: نکات مهم مبحث اجاره
ماهیت وصایت 
گفتارچهاردهم :شرایط وصی
وصی قرار دادن کودک
گفتار پانزدهم : متعدد بودن وصی 
ناتوانی وصی
تعیین ناظر 
خیانت وصی
اجرت وصی
رد وصیت
گفتار شانزدهم : خلاصه مباحث وصیت 
ماهیت وصیت
رد کردن وصیت
- به ارث رسیدن قبول 
وصیت مطلق و وصیت مقید 
- وصیت برای جهات عامه 
کاشف بودن قبول
موصی له
موصی به
رجوع در وصیت
ماهیت وصایت 
شرایط وصی
متعدد بودن وصی
ناتوانی وصی
خیانت وصی 
اجرت وصی
رد وصیت 
گفتار هفدهم : نکات مهم مبحث وصیت
منابع

قسمتی از متن جزوه قسمت اول :


بخش اول : کتاب نکاح    
گفتار اول: صیغه عقد نکاح  

عقد نکاح مانند سایر عقود لازم باید دارای ایجاب و قبول لفظی باشد. الفاظ ایجاب منحصراً عبارت اند از: «زوجتک؛ تو را به ازدواج خود درآوردم» و «أنکحتک؛ تو را به همسری خود در آوردم» و «متعتک؛ تو را به زناشویی خود درآوردم» و «أنکحکت؛ تو را به همسری خود در آوردم» و «متعتک؛ تو را به زناشویی خود درآوردم» و قبول عبارت است از: «قبلت التزویج أو النکاح؛ ازدواج یا نکاح را پذیرفتم» یا «تزوجت همسری را پذیرفتم» یا فقط بگوید: «قبلت؛ قبول کردم» همچنین ایجاب و قبول هر دو باید به لفظ ماضی باشند.  
مقدم داشتن ایجاب بر قبول شرط نیست؛ زیرا به هر ترتیب که باشد به مقصود لطمه نمیزند. همچنین لازم نیست که  قبول از لفظ ایجاب باشد و مثلاً بعد از «زوجت» بگوید: «قبلت» بنابراین اگر موجب «زوجتک» و قابل «قبلت النکاح بگوید صحیح است؛ زیرا این لفظ نیز صراحت لازم را دارد و تمام این تعابیر مقصود واحدی را می . رسانند  با وجود قدرت بر اجرای عقد به زبان عربی نمیتوان عقد را به زبان غیر عربی خواند. گفته شده است که این کار واجب نیست؛ بلکه مستحب است زیرا اولاً تمام زبآن ها در حکم الفاظ مترادفند و میتوانند به جای هم به کار روند؛ ثانیاً هدف، رساندن معانی مورد نظر به متعاقدین است که با هر زبانی امکان پذیر است؛ ولی این دلیل مردودند. همچنین شخص لال 
هنگام ایجاب و قبول باید به گون های که مقصود را برساند اشاره کند.  
عاقد باید اهلیت داشته باشد بنابراین عقد شخص مست گرچه بعد از مستی آن را اجازه کند باطل است و زن میتواند  ایجاب و قبول عقد را از طرف خود با دیگری به عهده بگیرد و فقهای امامیه در این امر اتفاق دارند.  
حضور دو شاهد در ازدواج دائم و نیز ولی در ازدواج دختر رشیده شرط نیست گرچه بنابر قول اشهر بهتر است اما ابن ابی عقیل حضور هر دو را شرط می داند . 
تعیین زن و شوهر با اشاره یا نام یا وصف لازم است؛ بنابراین اگر فردی چند دختر داشته باشد و بدون آنکه نام ببرد یکی از آنها را به عقد مردی درآورد، چنانچه مبهم گذارد و نزد خود نیز معین نکند نکاح باطل است زیرا کامجویی از غیرمعین ناممکن است .
گفتار دوم : اولیای عقد
در ازدواج تنها پدر و جد پدری و حاکم و وصی معین شده از جانب پدر و جد پدری ولایت دارند. ولایت ناشی از قرابت برای پدر و جد پدری بر دختر و پسر صغیر دیوانه و کسی که با حالت سفاهت وارد بلوغ شده ثابت است و بنا بر نظرصحیحتر چنین ولایتی بر دوشیزه بالغ و رشیده وجود ندارد.
کند یعنی با وجود تمایل دوشیزه مانع ازدواجش با همتای موجود او شود تردیدی در سقوط « عضل » اگر ولی دختر را ولایت وی و استقلال دختر در امر ازدواجش وجود ندارد. اما اگر از غیر همتا منع کند عضل محسوب نمیشود.
حاکم و وصی میتوانند بالغ شده به حال جنون یا سفه را در صورتی که نکاح به مصلحت او باشد و پدر و جد پدری نداشته باشد همسر دهند؛ اما بنا بر قول مشهور به هیچ وجه بر صغیر و بالغ رشید ولایت ندارند. البته حاکم افزون بر آن بر بالغ رشیدی که بعداً دیوانه میشود ولایت دارد.
گفتار سوم : شرط خیار در عقد

شرط خیار در عقد ازدواج جایز نیست؛ زیرا نکاح ملحق به عبادات است؛ نه معاوضات بنابراین با شرط خیار فسخ در نکاح عقد باطل میشود؛ زیرا به عقد مقید به شرط فاسد رضایت داده شده بود و این حاصل نگردیده است.
ولی در مقابل گفته شده است که تنها شرط مزبور باطل میشود؛ نه عقد؛ زیرا آنچه واقع شده دو چیز است: عقد و شرط اگر یکی از آن دو باطل شود دیگری باقی میماند. ضعف این قول آن است که آنچه در خارج واقع شده است یک چیزاست و آن عقد توأم با شرط میباشد لذا تجزیه نمیشود.
سوالات تستی    
1- حق انتخاب یکی از دیات ششگانه با کیست ؟ 
1) در عمد وشبه عمد با جانی و در خطای محض با عاقله است .  
2) در عمد با ولی دم و در شبه عمد با جانی و در خطای محض با عاقله است .  
3) در عمد با ولی دم و در شبه عمد و خطای محض با جانی است .  
4) در عمد با ولی دم و در شبه عمد و خطای محض با عاقله است .  


2- چنانچه در شهادت برزنا شهود کمتر از نصاب باشند حکم چیست ؟ 
1) با سوگند شهود کمبود آن جبران میشود . 2) شهود حد قذف می خورند .  
3) زنا ثابت نمی شود و شهود رها می شوند . 4) شهود تعزیر می شوند .  


3- فی کیفیه الحکم ، المنکر هو الذی ............................ . 
1) یترک لو ترک الخصومه 2) لایترک لوترک الخصومه  
3) کان حق الاحلاف و لو مع وجود البینه 4) کلامه مخالف للأصل و الظاهر

 
4- کدام بیان درباره حاجب ابوین نسبت به مازاد متوفی صحیح میباشد ؟ 
1) فرزندان چه دختر و چه پسر حاحب ابوین نسبت به مازاد بر دو سدس می شوند .  
2) فرزندان چه دختر چه پسر حاجب مادر نسبت به مازاد بر یک سدس می شوند .  
 3) فرزندان جاح ب ابوین نسبت به مازاد از دو سدس هستند مگر آنکه یک یا چند دختر با ایشان جمع شوند .  
4) فرزندان جاح ب ابوین نسبت به مازاد دو سدس هستند مگر آنکه یک یا چند دختر با ایشان جمع باشند. 


5- کدام مورد از آثار لعان زوجین نیست ؟ 
1) پایان زوجیت آن دو                    2) حرمت ابدی بین آن دو  
3) سقوط حد از هر دو                    4) نفی ولد از هر دو 
  
-6 وکیل شدن زوجه از جانب زوج در مطلقه ساختن خودش چه حکمی دارد ؟ 
1) جایز نیست .  
2) با اجازه دادگاه جایز است .  
3) به شرط وکالت بلاعزل جایز است .  
4) جایز است .  


-7 اگر در عقد مدت ذکر نگردد مطابق نظر شهید اول حکم آن چیست ؟ 
1) انقلب دائماً                          2) بطل العقد  
 3) صح العقد                          4 ) صح العقد لقاعده العقود تابعه للقصود  

پاسخنامه

 

قسمتی از متن جزوه قسمت دوم :


فصل اول: عبادات
کتاب طهارت
طهارت، در لغت پاکیزگی است، و در شرع، به کار بردن طهور است ١، مشروط به نیت.
طهور عبارت است از آب و خاک. خدای تعالی فرموده است: و انزلنا من السماء ماء ا طًهوراً. ٢
. و پیغمبر (ص) فرموده است: جعلت لی الارض مسجدا وً طهورا ٣ً
. آب پاک کننده [اشخاص و اشیاء] از حدث و خبث است ٤
آب به دگرگون شدن ٥، به واسطه ی نجاست، نجس می شود، و به برطرف شده دگرگونی پاک می شود، در صورتی که آب جاری باشد و یا با آب کر برخورد کند.
هزار و دویست رطل عراقی است. ٦ « کر »
آب قلیل [کمتر از کر] و آب چاه، به برخورد با نجاست نجس می شود.
آب قلیل به آنچه گفته شد [یعنی برخورد با آب کر] پاک می شود.
آب چاه پاک می شود به کشیدن همه اش در مورد افتادن شتر، گاو نر، شراب، مسکر [مایع بالاصاله] ، خون حدث[حیض و استحاضه، نفاس] و فقاع در آن.
و به کشیدن یک کر در مورد افتادن اسب، و الاغ، و کاو ماده.
و هفتاد دلو معمولی، برای انسان [مرده] و پنجاه دلو برای خون بسیار، به جز خون های سه گانه [حیض، نفاس واستحاضه] ، و مدفوع تر.

چند مسأله
[مسأله اول] : آب مضاف آبی است که بر آن نام آب به طور مطلق، صدق نمی کند.
آب مضاف پاک است، و بنابر قول درست تر، مطلقاً  پاک کننده ی چیز دیگر نیست.
آب مضاف به پیوستن نجس، نجس می شود، و بنابر قول درست تر پاک شدنش مشروط بر آن است که آب مطلق گردد. 
نیمخورده [از لحاظ پاکی و نجسی و غیره]، تابع حیوانی است که با آن [نیمخورده] مباشرت داشته باشد.
نیمخورده ی حیوان نجاست خوار، و مردار خوار، در صورتی که محل ملاقات به نجاست آلوده نباشد و حایض متهم  ، ونیم خورده ی استر، و الاغ و نیمخورده ی موش، و مار  ، و زنازاده، مکروه است.
[مسأله ی] دوم: مستحب است در صورتی که زمین سخت باشد، یا چاه فاضلاب [نسبت به چاه آب] پائین تر قرار گرفته باشد، میان آن دو، پنج ذراع  ، فاصله باشد، و در غیر این صورت، هفت ذراع.
، [مسأله ی] سوم: نجاست، ده چیز است: ادرار، مدفوع حیوان حرام گوشت دارای خون، خون، منی حیوان دارای خون اگرچه حلال گوشت باشد، مردار، از حیوان دارای خون، سگ، خوک، کافر ١٤ ، مسکر مایع [طبیعی] . و فقاع. 

وضو
موجب وضو، ادرار یا مدفوع، و باد  . و خواب چیره شونده بر گوش و چشم. و زایل کننده ی عقل  . و استحاضه  است.
واجب وضو، نیت است، در حالی که مقارن با شستن صورت، و مشتمل بر قصد وجوب ٢٩ و تقرب و استباحه باشد.
و جاری ساختن آب بر آن اندازه از صورت که پهنای آن به مقدار میان انگشت شست، و وسطی، و درازای آن ز رستنگاه موی سر تا آخر چانه باشد.
بر کسی که موی تنک بر صورت دارد، واجب است که آب را در لابه لای موها وارد کند. سپس شستن دست راست، ازآرنج تا سرانگشت ها، و آنگاه شستن دست چپ، به همین نحو. و ان گاه مسح جلوی سر، بدانگونه که مسح نامیده شود.
و بعد مسح روی پای راست، و روی پای چپ، به همانگونه که مسح نامیده شود، با تری آب وضو که بر اعضاء باقی مانده است، در هر دو مسح اعمال وضو باید مرتب، و پی در پی انجام شود به طوری که هنگام شستن عضوی، عضو سابق بر آن، خشک نشده باشد.
مستحبات وضو
مسواک کردن.
نام خدا بر زبان آوردن.شستن دست ها تا مچ دو مرتبه پیش از آنکه آنها را در ظرف آب وضو داخل کند. 
مضمضه کردن آب در دهان.

و...

 

برای مشاهده و دانلود جزوه متون فقه رشته فقه و الهیات قسمت اول به این قسمت مراجعه کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه متون فقه رشته فقه و الهیات قسمت دوم به این قسمت مراجعه کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه کامل متون فقه رشته فقه و الهیات به این قسمت مراجعه کنید.


قیمت : 72000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه متون فقه

جزوه متون فقه رشته فقه

متون فقه

جزوه متون فقه رشته الهیات

جزوه متون فقه رشته فقه و الهیات

دانلود جزوه متون فقه

جزوه متون فقه کنکور

جزوه متون فقه کنکور ارشد

جزوه متون فقه ارشد

دانلود جزوه متون فقه کنکور

منابع کنکور رشته فقه

جزوه متون فقه دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه متون فقه دانشگاه پیام نور

جزوه متون فقه دانشگاه غیرانتفاعی

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :72000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 722
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 104
حجم 22/9 مگابایت
دسته جزوه
logo-samandehi