استانداردهای طراحی فرودگاه

استانداردهای طراحی فرودگاه

توضیح کوتاه

استانداردهای طراحی فرودگاه در 43 صفحه فایل word

توضیح کامل

فهرست مطالب:


برنامه فیزیکی طراحی

استانداردهای طرح فرودگاه

طبقه بندی فرودگاه

باند های پرواز

 برنامه ریزی و طراحی محدوده پایانه مسافری فرودگاه

ملاحظات طراحی پایانه مسافری

 فرآیند برنامه ریزی پایانه

طرح توسعه سیستم

 اشکال مختلف پایانه ها

طرح و تدوین نهایی

محوطه توقفگاه هواپیماها (ایپرون)


گالری تصاویر


قیمت : 12900 تومان


کلمات کلیدی


استانداردهای طراحی فرودگاه

برنامه فیزیکی فرودگاه

طراحی فرودگاه

محوطه توقفگاه هواپیماها (ایپرون)

استاندارد طرح فرودگاه

فرودگاه

طبقه بندی فرودگاه

باند های پرواز

برنامه ریزی و طراحی محدوده پایانه مسافری فرودگاه