پاورپوینت بررسی برآورد نیاز به مسکن

پاورپوینت بررسی برآورد نیاز به مسکن

توضیح کوتاه

پاورپوینت بررسی برآورد نیاز به مسکن در 36 صفحه اسلاید قابل ویرایش

توضیح کامل

فهرست مطالب:


تعریف مسئله

هدف از پژوهش

پیش بینی فضاهای مسکونی در طرح های عمران شهری

تحول جمعیت و خانوار

تحول شمار واحد های مسکونی

تحول مساحت واحد های مسکونی

شاخص های مسکن

شاخص های کمی

شاخص های کیفی

شاخص های اقتصادی مسکن

تقاضای مسکن

تقاضای بالقوه و تقاضای مؤثر

عوامل مؤثر بر تقاضای مسمن

مشخصاتی که در تحلیل تقاضای مسکن در نظر گرفته می شوند

عرضه مسکن

عوامل مؤثر بر عرضه مسکن

رابطه ی عرضه و تقاضای مسکن

روش های برآورد نیاز به مسکن در سطح خرد

روش های برآورد نیاز به مسکن

روش انبوهه

روش شاخص

روش های نرخ سرپرستی

روش کلی

روش خام

روش لجستیک

روش برآرود بر اساس درآمد

روش برآورد بر اساس اشتغال

نتیجه گیری

منابع و مآخد


گالری تصاویر


قیمت : 12500 تومان


کلمات کلیدی


پاورپوینت بررسی برآورد نیاز به مسکن

پاورپوینت برآورد نیاز به مسکن

بررسی برآورد نیاز به مسکن

برآورد نیاز مسکن

نیاز مسکن

نیاز خانه

برآورد خانه